Ağaç Türleri ve Özellikleri- GN İNŞAAT

Ağaç Türleri ve Özellikleri  - İnşaat Sektöründe Ağaç Kullanımı

 

Ağaç Türleri

Türkiye 2016 başlangıcı itibarıyla 22 milyon hektar orman ve ağaçlarla kaplı alana sahiptir. Ağaç türleri bakımından zengin olan Türkiye’de 76’sı ülkenize özgü 584 ağaç türü bulunmaktadır. İnşaat sektöründe de ağaç (odun) kullanımı oldukça fazladır.

Bu ağaçların özgül kütleleri, mikroskobik yapıları, fiziksel, termik akustik, elektrik vb. özellikleri birbirinden farklıdır. Bu çeşitlilik sayesinde kullanıma en uygun ahşap türünü bulmak mümkündür.

Genel olarak Türkiye’de yetişen ve kereste olarak kullanılan ağaç türleri, iki grup altında toplanmıştır.

a)    İğne (ibreli) yapraklı ağaçlar

b)    Geniş (yayvan) yapraklı ağaçlar

 

a)    İğne yapraklı ağaçlar

İğne yapraklı ağaçları, iğne biçimindedir. Bu ağaçlara yumuşak ağaçlarda denilmektedir. İğne yapraklılar, inşaatçılıkta doğrama, kalıp, iskele ve çatı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Genel olarak bu ağaç türleri şu şekilde sıralayabiliriz.

        1- Karaçam: Türkiye’nin hemen hemen her yerinde yetişmektedir. Genellikle düzgün elyaflı, reçineli yapıya sahiptir. Yapı kerestesinde, en yaygın olarak kullanılmaktadır. Reçinesinden dolayı açık havada kullanılmaya uygundur. Ahşap yapılarda çam keresteler taşıyıcı eleman olarak kullanılmaya uygundur.

Genellikle doğrama, demir yolu traversi, yuvarlak kesitli olarak maden galeri direkleri, iskele dikmeleri olarak kullanılmaktadır.

     

       2- Sarıçam: Türkiye’de, kuzey-doğu Anadolu ve Kayseri-Pınarbaşı’nda yaygın olarak bulunmaktadır.

Diğer çamlardan ayrıt edilebilir özelliği ise;

– Yalancı odunu geniş, sarı, kırmızımsı beyaz renktedir.

– Göbek odunu daha koyu renklerdedir.

– Yıllık halkaları, karaçama göre daha belirgindir.

– Parlak bol reçineli ve budaklıdır.

 

     3- Kızılçam: Genellikle Türkiye’de deniz sahillerinde yetişirler.

Fiziksel özellikleri:

– Kerestesi, kırmızımsı beyaz renktedir.

– Yıllık halkaları çok barizdir.

– Reçinesi bol olmasına rağmen hafif ve yumuşaktır.

 

Genellikle doğramacılıkta, ahşap evlerin taşıyıcı elemanlarında kullanılır. Açık hava etkilerine karşı, reçineli olmasından dolayı oldukça dayanıklıdır. Piyasada tahta, lata, çıta, azman, kadran kirişi olarak bulunur.

 

b)    Geniş yapraklı ağaçlar

Geniş yapraklı ağaçlar, genellikle mobilyacılıkta (kaplama veya iskelet) ve baltalık (odun) olarak kullanılırlar.

 

– Bu ağaçlar, genellikle sık ve sert dokulu liflere sahiptirler.

– Kışın yapraklarını döken ağaçlardır.

– Meşe, Kayın, Kestane, Kızılağaç, Kavak, Ihlamur, Akçaağaç, Dişbudak ağaçlarını örnek verebiliriz.

Yıldız Dağlarının eteklerinde meşe ve diş budak üst kısımlarında da kayın ağaçlarına rastlanır.

Orta ve Batı Karadeniz bölümlerinde kayın, akçaağaç, kestane, gürgen ve kızılağaç ağaçları bulunur.

 

İnşaatçılık alanında özel kapı (tarihi ve ibadet binalarının) yapımında ve parke işlerinde kullanılır.

 

Etiketler : Ağaç türleri, Ormanlar, Ahşap

Agregada Bulunabilecek Zararlı Madde ve Taneler

Agregada Bulunan Zararlı Maddeler

Agregada Bulunabilecek Zararlı Madde ve Taneler

Agrega içinde bulunabilen zararlı maddelerin bir kısmı, bağlayıcı maddenin ayrışmasına veya genişlemesine neden olur ve betonun parçalanmasına yol açar. Diğer bir kısmı ise, agrega ile çimento hamuru arasında kuvvetli bir aderansın oluşmasına engel olur ve beton dayanımı düşer.

Şeker vb. maddeler, betonun prizini geciktirici etkisi yapar. Nitrat gibi tuzlar, donatının korozyonuna yol açan olumsuz etkiler meydana getirebilir.

 

           Agregalarda organik maddelerin bulunması:

Organik maddeler zayıf asit karakterindedirler. Agrega içerisindeki bitki artıkları ve humus gibi bazı organik maddeler çimentonun hidratasyon reaksiyonuna etki eden organik asitleri içerirler.

Agregalarda organik madde içeriği, basit bir asit-baz reaksiyonu ile denetlenir. Düşük Yoğunlaşmalı (konsantrasyonlu) Na OH (%3) eriyiği ile karıştırılan agrega, eriyik rengini 24 saat içinde değiştirir.

Bir süre sonra eriyiğin aldığı renge göre kullanım sonuçları çıkartılır. Organik maddelerin zararlı etkisi; organik maddelerin suyu iten (hidrofob) olması ve çimentoda hidrate kristallerin oluşmasına engel olması ile meydana gelir.

 

     Bu etkiler sonucunda;

Beton dayanımının çok fazla düşmesine neden olur.

Sertleşmesine zarar verir ve mukavemetinde azalmalar olur.

Agregalarda organik maddelerin fazla miktarda olması betonun prizini geciktirir.

Çiçeklenmeye ve korozyona neden olabilir.

 

Aşağıdaki tabloda Agregalarda Organik Maddelerin Referans Renkleri sıralanmıştır.

Eriyik Rengi Organik Madde Agreganın Kullanımı
Renksiz veya çok açık sarı Hiç yok veya çok az var Kaliteli beton üretiminde kullanılır
Safran sarısı Az miktarda var Normal işler için uygun
Belirgin Kırmızı Var Önemsiz İşlerde Kullanılabilir
Belirgin kahverengi Çok var Kullanılmaz

 

Etiketler : Zararlı Madde, Agrega, Beton prizi, organik madde

Türkiye’de ki Plastik Sanayisi ve PVC’nin Üretimi

Türkiye'deki Plastik Sanayisi ve PVC Üretimi

Türkiye’de ki Plastik Sanayisi ve PVC’nin Üretimi

Türkiye’de bugün plastik, tekstil, kauçuk, otomotiv, elektronik sanayilerinin ham madde olarak kullanıldığı 50’ye yakın petrokimyasal madde Yarımca ve Aliağa’daki PETKİM komplekslerinde üretilmektedir.

 

PETKİM ve diğer sanayilerin bugünkü toplam üretim kapasitesi senede 4 milyon tonu aşmaktadır.

PVC’ye diğer sentetik maddelerin üretimi, doğal bileşiklerin sanayilere veya halka satılan son ürün haline getirilmesi sırasında birçok değişik aşama içeren karmaşık bir Polietilen ve Polipropilen kablo kaplamaları PVC’ye alternatif olabilir. Fakat bu materyaller kendi kendilerine yangın söndürücü değillerdir ve kablo sertliğini yükseltirler.

 

Sert PVC’nin borularda ve yapı sektöründe dolu malzemesi olarak alternatifleri ise beton, prosestir. Bu nedenle bir üretim sırasında ortaya çıkan ürünlerin başka bir üretimde kullanılabilmesi amacıyla Türkiye’deki PETKİM ve benzeri petrokimya kuruluşları gibi entegre tesisler kurulmuştur.

 

Türkiye’deki plastik üreticisi PETKİM gibi petrokimya kuruluşlarının ana hammaddesi petroldür.

 

Etiketler : Petkim, Plastik, Sanayi, PVC

Adım Adım Riskli Yapı Tespit veYıkım Süreci

Adım Adım Riskli Yapı Süreci

Adım Adım Riskli Yapı Tespit veYıkım Süreci

Binaların yıkım süreci, riskli bina tespit raporunun kesinleşmesi ile başlar ve kat maliklerine 60 günden az olmamak kaydıyla yıkım süresi belirlenir. Yıkım yapılacak binanın üzerinde ipotek olması yıkıma engel değildir, bina yıkıldıktan sonra da ipotekler hisseler üzerinden devam edecektir.

Verilen bu süre zarfında binanın yıkılıp yıkılmadığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İl Müdürlükleri tarafından kontrol edilir. Belirlenen sürede, binanın yıktırılmadığı tespit edilirse, kat maliklerine, binayı yıktırmaları için 30 günden az olmamak kaydıyla ek bir süre ve bu süre içerisinde binanın yıktırılmaması durumunda idari makamlar tarafından yıkım işleminin yaptırılacağını belirten tebligat gönderilir.

 

Riskli Yapı Süreçleri

1) Vatandaşın Risk Tespiti Yaptırması

Vatandaşlar yapılarını, Bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine veya Bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara tespit ettirebilirler. Bu aşamada herhangi bir çoğunluk aranmaz. Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile bu tespit yapılabilir. Müracaat için tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi gereklidir. Riskli yapılar, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilir.

2) Riskli Tespit Edilen Binalar

Yapılan tespitler neticesinde Riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapanlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri raporları inceler, raporlarda eksik veyahut yanlış hususların bulunması halinde raporlar ilgilisine iade edilir, diğer raporlar ise ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

3) Maliklere Tebligat Gönderimi

İlgili tapu müdürlüğünce, tapu kütüğüne işlenen belirtmeler, riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren onbeş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe dilekçe ile itiraz edilebileceği, aksi takdirde tebligat tarihinden itibaren İdarece altmış günden az olmamak üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği de belirtilmek suretiyle, aynî ve şahsî hak sahiplerine tebliğ edilir ve yapılan bu tebligat Müdürlüğe bildirilir.

4) Riskli Yapı Tespitine İtiraz

Itirazlari inceleyecek olan teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye ile en az ikisi inşaat mühendisi olmak üzere, Bakanlik teşkilâtinda görev yapan üç üyenin istiraki ile teşkil edilir. Riskli yapı tespitinin, itiraz üzerine değişmesi halinde, durum aynı şekilde ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

5) Riskli Yapıların Yıktırılması

Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerine, altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması istenilir.

6) Yıkım Süreci Ve Kontrolü

Riskli yapıların altmış günlük süre içinde maliklerince yıktırılıp yıktırılmadığı, Müdürlükçe mahallinde kontrol edilir ve riskli yapı, malik tarafından yıktırılmamış ise, yapının idarî makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve otuz günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta bulunulur. Bu süre sonunda da riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri; yıktırma masrafı öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.

7) Bakanlıkça Yıkım Kararı

Riskli yapının yine de yıktırılmadığı tespit durumlarda Bakanlıkça yazılı olarak İdareye bildirilir. Buna rağmen yıktırılmadığı tespit edilen yapılar, Bakanlıkça yıkılır veya yıktırılır. Bakanlık veya İdare tarafından yapılan yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, yıkılan binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın aynî ve şahsî hak sahiplerine bilgi verir.

8) Yıkım Sonrası Uygulama

Yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerine, noter vasıtası ile yapılacak tebligat ile kat malikleri kurulu toplantıya çağrılır. Bu toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda bütün maliklerce oybirliği ile anlaşma sağlanamaması halinde, öncelikle riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir ve bu değer gözetilerek oybirliği ile anlaşmaya çalışılır,  anlaşma sağlanamaması durumunda, yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır ve toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır.

En az üçte iki çoğunluk ile alınan karar, karara katılmayanlara ve kat malikleri kurulu toplantısına iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir ve bu tebliğde, onbeş gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tesbit edilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir.

9) Nitelikli Çoğunluğun Sağlanması

En az üçte iki çoğunluk ile alınacak kararlar ve anlaşma şartları Müdürlüğe bildirilir. Anlaşmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları; Bakanlıkça tespit ettirilen arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.

10) Satış ve Tahsis İşlemleri

Satış ve tahsis işlemleri sonlanınca uygulamaya geçilir.

 

 

 

Etiketler : Riskli Yapı Süreçleri, Risk Tespiti, Yıkım Süreci, Yıkım Kararı

2016 Yılı İl Bazlı Net Kira Yardımı Tutarları

2016 Kentsel Dönüşüm Ücret Miktarı Açıklandı

2016 Yılı İl Bazlı Net Kira Yardımı Tutarları

Kentsel dönüşüm hızla devam ederken, kira yardım miktarı da bu yönde artış sağladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 6.5 milyon riskli binanın yıkılacağı kentsel dönüşüm çalışmaları devam ederken,2016 kira yardım miktarı da arttığını resmi sayfası üzerinden açıkladı.

 

        2016 YILI İL BAZLI KİRA YARDIMI TUTARLARI      HAK SAHİPLİĞİ (Kira Bedeli-TL)
İL ADI Malik (Aylık)  Kiracı (Defaten)  Sınırlı Ayni Hak Sahibi (Defaten) 
Artvin,Bilecik,Bingöl,Bolu,Burdur,Çankırı,Erzincan,Gümüşhane,Hakkari ,Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis 495,00 TL 990,00 TL  2.475,00TL
Amasya,Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt,Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce 560,00 TL 1.120,00 TL 2.800,00 TL
Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman,Çanakkale 625,00.TL 1.250,00 TL 3.125,00 TL
Aydın,Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van 690,00 TL 1.380,00.TL 3.450,00.TL
Adana, Antalya, Bursa, Konya 750,00 TL 1.500,00 TL 3.750,00 TL
Ankara, İstanbul, İzmir 795,00 TL 1.590,00 TL 3.975,00 TL

 

Kira Yardımı Süresi

Hak sahiplerine ilişkin olarak alınan evrakların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından incelenmesi sonucunda başvurusu uygun görülenlere kira yardımı yapılıyor.

Kira yardımı konut/işyeri maliklerine belirlenen tutarda ve 18 ay boyunca yapılmaya devam edecek.

Konut/işyeri kiracılarına iki aylık kira yardımı (bulunduğu ilin aylık kira yardımı tutarı baz alınarak) tek seferde verilecek.

Konut/işyerinde sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere beş aylık kira yardımı(bulunduğu ilin aylık kira yardımı tutarı baz alınarak) tek seferde verilecek.

İKAMET ŞARTI

6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı maliklerine her yıl alınacak Bakanlık oluruna göre sadece ikamet ettikleri bir bağımsız bölüm için 18 ay kira yardımı yapılıyor. Kira yardımı ödemelerinde riskli yapıda ikamet şartı aranıyor. Malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahiplerinden sadece bu şartı sağlayanlara ödeme yapılıyor.

Sizde hemen 444 46 97  arayın kentsel dönüşümde lider GN İNŞAAT ‘ın profesyonel ekibiyle işinizi garantiye alın..

 

Etiketler : 2016 Kentsel Dönüşüm, Kira yardımı, 18 ay kira yardımı, Riskli yapı, 2016 Kira Yardımı Ücretleri

Yapı Ürünlerinde Kullanılan PVC’nin Çevresel Etkileri

Yapı Ürünlerinde Kullanılan PVC’nin Çevresel Etkileri

Yapı Ürünlerinde Kullanılan PVC’nin Çevresel Etkileri

PVC’nin çoğunlukla kullanıldığı binalarda ya da yapı malzemelerinde, ürün yaşam süresinin uzun olduğu görülür. Moller ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarda PVC’nin 1992’de Danimarka’da %69, Almanya’da %60 ve Dünyada %56 olduğu ortaya koyuldu. Aynı zamanda bina uygulamalarında kullanılan PVC miktarının bina atıklarından daha fazla olması, PVC’nin binalardaki ömrünün daha uzun olduğunu göstermektedir.

 

PVC’nin yapı ürünlerinde kullanılması ile ilgili problemler; atmosfere plastik buharlaşması ve kullanılmış sularına atık olarak karışması, sert PVC borularının yüzeylerinde dengeleyici artıklarının akan suya karışması ve hidrojen klorür oluşumu, dioksitler ile diğer yanıcı maddeler olarak PVC’nin büyük oranlarda bulunduğu yapılarda ortaya çıkar.

 

 Dengeleyici Atıklar

Kurşun dengeleyicileri ilk olarak, PVC ağırlığının %0,6 oranında olduğu borularda, suyollarında kullanıldı.

İsveç Milli Kimyasallar Teftiş Kurulu 2005’e kadar PVC ürünlerinde kurşun bileşiklerinin kullanımının keskin bir düşüş yapması gerektiğini öne sürmüştür. Bunla birlikte kuruluşun amacı kurşun ve bileşiklerinin kullanımını tamamen bitirmektedir.

 

  Plastik Kayıpları

           Plastik kayıplarında buharlaşma ilk başta ele alınmıştır. Dünya çapında yapı sektöründe esnek PVC ürünlerinin kullanılma miktarı tüm PVC ürünlerinin toplam miktarı içinde üçüncü sıradadır.

 

Etiketler : Dengeleyici Atıklar, Plastik Kayıpları, Esnek PVC, Sert PVC, Çevresel Etki

2015 YILI KENTSEL DÖNÜŞÜM VERİLERİ (12.11.2015)

2015 Kentsel Dönüşüm Verileri

2015 YILI KENTSEL DÖNÜŞÜM VERİLERİ (12.11.2015)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerine 811.218.901 TL kira yardımı, ilgili idarelere ise 499.503.522 TL kaynak sağladı. Kentsel dönüşüm kapsamındaki konut sayısı ise 700 bini geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında Türkiye genelinde 295.000 riskli konut bulunuyor.

Riskli alan ilan edilen bölgelerdeki konut sayısı ise 410.000. Risk grubundaki toplam 705.000 konut ile ilgili dönüşümü tamamlanan ve devam eden projeler bulunuyor.

Bakanlık, risk taşıyan ya da riskli alan içinde bulunan konutlardaki 179.442 hak sahibine bugüne kadar 811.218.901 TL kira yardımı yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrıca 4.449 hak sahibine 8.393.235 TL’lik faiz destekli kredi imkânı sağladı.

Riskli alan dönüşüm projelerinin hazırlanmasına yönelik yetki devredilen idarelere Bakanlıkça sağlanan kaynak miktarı ise 499.503.522 TL’ye ulaştı.

47 ilde 177 riskli alan ilan edildi

Kentsel dönüşümle ilgili düzenlemenin yürürlüğe girdiği 2012 yılından beri Bakanlar Kurulu kararı ile 47 farklı ilde toplam 7.750 hektar büyüklüğünde 177 riskli alan ilan edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyeler ve Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) işbirliği ile devam eden kentsel dönüşüm projelerinden faydalanacak kişi sayısı ise 2.220.000 oldu.

 

Etiketler : 2015 Kentsel Dönüşüm Verileri, Kentsel Dönüşüm, Riskli Yapı

2016 Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Ne Kadar Olacak ?

2016 KENTSEL DÖNÜŞÜM FİYATLAR

2016 Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Ne Kadar Olacak ?

Kentsel dönüşüm hızla devam ederken, kira yardım miktarı da artacak. Kira yardımının, ev sahiplerine büyük şehirlerde 795 liraya, nüfusu az şehirlerde 495 liraya kadar artması bekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 6.5 milyon riskli binanın yıkılacağı kentsel dönüşüm çalışmaları devam ederken, kira yardım miktarı da artıyor. Kentsel dönüşüm kapsamında evi yıkılanlara 18 ay boyunca kira yardımı uygulaması 2016’da da devam edecek. Ev sahiplerine ilçe, il ve büyükşehirlerde yaklaşık 495 ila 800 Türk Lirası’na yakın bir miktarda kira yardımı yapılacak.

İlçe ve nüfusu az olan şehirlerde 2015 yılında 455 lira olan rakamın 495 liraya, İstanbul, Ankara ve İzmir’de ise 735 TL olan rakamında 780-795 liraya çıkması bekleniyor.

 

NET RAKAMLAR ENFLASYONLA NETLEŞECEK

Net rakamlar 2015 yılı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Riskli binalarda oturan kiracılara ise iki aylık kira bedeli olarak taşınma masrafının karşılanması amacıyla yardım yapılıyor.

Çevre Bakanlığı yeni yılda da kentsel dönüşüm çalışmalarına belediyeler ile birlikte hız veriyor.

İstanbul, Diyarbakır, İzmir, ve Ankara gibi çok sayıda şehirde kentsel dönüşüm çalışmaları devam edecek. Bakanlık verilerine göre bugüne kadar 100 bin riskli binanın yıkım ve yapımı devam ediyor. 100 bin binada 350 bin daire bulunuyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanması için finansman arayışları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı’nın daha fazla destek sağlamasını istiyor. 2015 yılında kentsel dönüşüme kaynak Bakanlık döner sermayesinden aktarıldı.

18 AY BOYUNCA YARDIM YAPILACAK

Hak sahiplerine ilişkin olarak alınan evrakların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından incelenmesi sonucunda başvurusu uygun görülenlere kira yardımı yapılıyor.

Kira yardımı konut/işyeri maliklerine belirlenen tutarda ve 18 ay boyunca yapılıyor. Konut/işyeri kiracılarına iki aylık kira yardımı (bulunduğu ilin aylık kira yardımı tutarı baz alınarak) tek seferde verilecek. Konut/işyerinde sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere beş aylık kira yardımı(bulunduğu ilin aylık kira yardımı tutarı baz alınarak) tek seferde verilecek.

İKAMET ŞARTI

6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı maliklerine her yıl alınacak Bakanlık oluruna göre sadece ikamet ettikleri bir bağımsız bölüm için 18 ay kira yardımı yapılıyor. Kira yardımı ödemelerinde riskli yapıda ikamet şartı aranıyor. Malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahiplerinden sadece bu şartı sağlayanlara ödeme yapılıyor.

 

2016 Kentsel Dönüşüm Net Kira Yardımı Açıklandı. Detaylar İçin Tıklayınız …
Etiketler : 2016 Kentsel Dönüşüm, Kira yardımı, 18 ay kira yardımı, Riskli yapı

Yalıtım Malzemeleri

Yalıtım Malzemeleri - Isı Yalıtımı

Yalıtım Malzemeleri

Yalıtım malzemeleri, yapıda kullandıkları amaca göre; su, ses ve ısı yalıtım malzemesi olarak gruplandırılır. Genellikle ses ile ısı yalıtım malzemeleri ya aynı yada çok yakın malzemelerdir. Sadece kullandıkları elemanların durumuna göre verimlilikleri ayrıdır ve tercihlere göre farklılık gösterebilirler.

            Ses Yalıtımı

Ses ve ısı yalıtım için genellikle aynı malzemeler kullanılmasına rağmen, ısı yalıtımını günümüzde ön plana çıkmaktadır.

 

         Yapılarda ısı yalıtımın önemi

Isı yalıtımı, binadan dışarıya olan ısı kaybını azaltır; Dolayısıyla ısınma için harcanan yakıt miktarını da azaltılmış olur ve konforundan daha fazla yararlanılır. Ayrıca betonarme demirlerinin korozyonunu ve duvar ve tavandaki yoğuşma ve rutubeti önler. Yapının ömrünü uzatır. Mekanlarda Dengesiz bir ısı dağılımı (pencereye yakın yerler soğuk, iç taraflar daha sıcak) olmaz.

 

Mekanlardaki homojen ısı dağılımından dolayı daha sağlıklı bir ortam oluşur. Yakıttan daha fazla verim sağlanır. Yazın soğutma, kışın ısıtma giderleri azalır. Yapılan araştırmalara göre iyi bir ısı yalıtımı yapıldığında, yakıt harcamaları yaklaşık %50-%60 oranında azalmakta ve yakıt tasarrufu sağlanmaktadır. Böylece çevreye verdiği katkı; gaz, kurum ve toz emisyonunu azaltmış olur.

 

Duvar, ısı köpükleri, zemin ve tavan yüzey sıcaklıklarının iç konfora olduğu kadar yapı kabuğu üzerinde de önemli etkiler sağlar. Isı yalıtımı olmayan binaların iç yüzeylerinde terleme sonucu küflenme ve siyah lekeler oluşur, sıcak yada boyalar kabarır, bunlar genellikle ısı köpüklerinden kaynaklanır. Binalarda yoğuşma, rutubetli alanlar, küf oluşması ve çatlamalar doğru yalıtım çözümünün uygulaması ile etkili bir şekilde önlenebilir

 

Etiketler : Yalıtım malzemesi, Isı yalıtımı, Yapılarda Isı, Isı Kaybı

PVC Katkı Maddelerinin Çevresel Etkileri

PVC KATKI MADDESİ

PVC Katkı Maddelerinin Çevresel Etkileri

PVC’nin özelliklerini iyileştirmek için birçok katkı maddesi kullanıldığı bilinmektedir. Bu katkı maddelerinin içinde birçok toksik maddeler vardır.

 

İlk olarak Toksik Nedir? Sorusunu yanıtlayalım.

toksik

Toksik : Zehir, hücrelere ve yaşayan dokulara kimyasal, biyokimyasal ya da radyoaktif nitelikte zararlar veren her türlü maddeye verilen isimdir. Zehrin en tipik özelliği bu zararlı etkisini en küçük dozlarda bile göstermesidir.

En çok toksik olanlar aşağıdaki gibidir.

–          Kurşun bileşikleri (sağlamlaştırıcı)

–          Kadmiyum bileşikleri (sağlamlaştırıcı)

–          Diğer metal bileşikleri (sağlamlaştırıcı)

–          Organotin bileşikleri (sağlamlaştırıcı)

–          Fatelitler (plastikleştiriciler)

–          Florlu parafinler (plastikleştirici genişleticileri)

–          Antimon bileşikleri (alev almayı geciktirenler)

Bazı toksitlerin açıklamaları;

a)    Kurşun bileşikleri; sağlamlaştırıcı olarak kullanılan kurşun bileşikleri üründen sızarak yakın çevreye yayılabilir. Özellikle çocukların maruz kalma olasılığının yüksek olması ve kurşunun toksik etkisi nedeniyle bu durum endişe vericidir. Bu duruma örnek olarak; 1996 yılında Kanada’da pencerelerde kullanılan PVC gölgeliklerinden güneş ışınlarından dolayı yakın çevreye kurşun yayıldığının anlaşılması üzere Kanada’da PVC ürünlerinin kullanımı yasaklanmıştır. Bunun sebebi ise yayılan kurşun tozlarının altı yaş altındaki çocuklar için çok büyük bir tehlike oluşturmasıdır.

b)    Kadmiyum bileşikleri; kadmiyum PVC’nin sağlamlaştırılması ve başka amaçlarla kullanılan toksik bir metaldir ve aynı zamanda PVC’de bir pigmenttir. Pencere profilleri sıcak kadmiyum ile sağlamlaştırılmaktadır.

c)    Antimon bileşikleri; antimon tiroksit, alev almayı geciktirici olarak kullanılır. Toksiktir ve aynı zamanda kanserojen etkisinden kuşkulanılmaktadır.

d)    Fatelit Plastikleştiriciler; fatelit plastikleştiriciler (fatelit esterler) PVC yumuşatıcısı olarak en geniş kullanıma sahip olan bir bileşik ailesidir.

Çevrede kararlı ve doğada en fazla bulunan insan yapımı kimyasallardır. Aynı zamanda denek hayvanları üzerinde yapılan incelemelerde çeşitli toksik etkileri olduğu gözlenmiştir. Bazı fatelitler hayvanlarda kansere neden olurken, en çok kullanılan fatelit olan DEHP’ nin inşalarda kansere neden olduğu IARC (Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı) tarafından kabul edilmiştir.

 

Etiketler : PVC katkı maddesi , toksik, Antimon, Fatelitler, Organotin, Kadmiyum