Aylık arşivler: Nisan 2015

Kentsel Dönüşüm Nedir

Son dönemde Türkiye’deki neredeyse herkesin yakından ilgilendiği, apartman ve site yönetimi toplantılarının birinci gündem maddesi olan kentsel dönüşüm,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 16/5/2012 tarihinde çıkartmış olduğu kentsel dönüşüm yasası olarak da bilinen 6306 sayılı  “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” yasasıdır.

Kentsel dönüşüm yasasının amacı; başta deprem olmak üzere, sel, heyelan, kaya düşmesi, çığ vb. afet riski altında bulunan bölgelerin ve risk dışında kalan, ekonomik ömürlerini tamamlamış, eski ve hasarlı binaların tasfiyesi ve yerine, sağlıklı, güvenli, standartlara uygun yaşam alanlarının oluşturulması ve olası afetlerde can ve mal kayıplarının önlenmesidir. Dönüşümün bir başka boyutu ise çarpık kentleşmenin etkilerinin azaltılarak modern,  refah seviyesi yüksek, tarihi ve doğal dokusu muhafaza edilmiş marka şehirler oluşturmaktır.

RAKAMLARLA KENTSEL DÖNÜŞÜM

2013 yılı itibariyle, vatandaşların başvurusu ile incelemeye alınan 33.275 bağımsız birim, Bakanlar Kurulu kararı ile de 185.287 konutun riskli olduğu tespit edilmiş ve toplam 154.986 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirilmiştir.

İl bazında İstanbul 23.269 bağımız birimle ilk sırada yer alırken, Ankara 1.203 bağımsız birimle ikinci, 637 konutla Eskişehir üçüncü ve 497 konutla İzmir dördüncü sırada yer almıştır. Bu illerimizi Diyarbakır 447, Hatay 327, Balıkesir 209, Antalya 179 ve Elazığ 165 konutla takip etmiştir.

Ülkemizin mevcut durumu göz önüne alındığında, doğal afet risklerine karşı güvenli yaşam alanları oluşturulmasında, kendine has doğal ve tarihi güzellikleri olan şehirlerin korunmasında ve mevcut kaynaklarının ve yatırımların en verimli şekilde kullanılmasının sağlanmasında ve gelişimin sürekliliğinin sağlanmasında kentsel dönüşümün en uygun yöntem ve tarihi bir fırsat olduğu ortadadır.

KAYNAK: https://www.gninsaat.com.tr/kentsel-donusum-nedir

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” hakkında kanun’un 5. maddesine göre; anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların maliklerine, kiracılara ve yıkılan riskli bina da işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da bankalardan kullanılacak krediler için faiz desteği yapılabilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın her yıl açıklamış olduğu kentsel dönüşüm kira yardımı bedelleri, illerin nüfus sayısına göre değişiklik göstermektedir, nüfusu az olan illerde kira yardımı tutarı da azalmaktadır. Kira bedelleri her yıl Türkiye İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatları endeksi oranına göre güncellenmektedir.

Kat maliklerine yapılacak kira yardımı en fazla 18 aydır. Kiracılar ise, taşınma masrafları da dikkate alınarak, bir defaya mahsus kira yardımı alabilmektedirler. Kira yardımı alan malikler kentsel dönüşüm kredisi faiz desteğinden yararlanamayacaklardır.

6306 sayılı kanun uyarınca, hak sahipleri yapılacak  işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olacaktır.

Kat maliklerinin kira yardımından faydalanabilmeleri için, tapu belgesi, adrese dayalı nüfus kaydı örneği, nüfus cüzdanı fotokopisi, riskli bina tespit raporu inceleme formu, konutun tahliye edildiğini gösteren adrese dayalı nüfus kayıt örneği ile,

Kiracı ve ayni hak sahiplerinin kira yardımından faydalanabilmeleri için, nüfus cüzdanı fotokopisi, üzerlerine kayıtlı elektrik, doğalgaz, telefon vb. faturalardan birisi ya da adrese dayalı nüfus kaydı örneği, konutun tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren adrese dayalı nüfus kayıt örneği ile,

Kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak işyeri işletenlerin, kira yardımından faydalanabilmeleri için,nüfus cüzdanı fotokopisi, vergi levhası, işyerinin tahliye edildiğini gösteren güncel vergi levhası ile,

İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İl Müdürlükleri’ne diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri’ne dilekçe yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

KAYNAK: GN İNŞAAT

Kentsel Dönüşüm Kanunu

Kentsel dönüşüm sürecinde tek görevi dönüşüm olan bir dosta ihtiyacınız olacak.

GN İNŞAAT şirket bünyesinde hukuk departmanı olan nadir inşaat firmalarından bir tanesidir. Kentsel dönüşüm hukuku ile ilgili verdiğimiz destek hizmetimizin amacı taraflar arasında yaşanabilecek sorunları en aza indirerek dönüşüm sürecinin komşuluk ilişkileri sarsılmadan tamamlanmasını sağlamaktır.

GN İNŞAAT kentsel dönüşümün süreçlerinde kat maliklerinin haklarının korunması ve sürecin yönetilmesi hususunda kat maliklerine aşağıdaki konularda ücretsiz hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

 • Bina risk tespitinin yaptırılması.
 • Hazırlanan Risk Tespit Raporunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulması ve onayının alınması.
 • Kentsel dönüşüme katılmak için bina yönetim toplantı davetlerinin yapılması.
 • Yönetim toplantılarının hukuk çerçevesinde düzenlenmesi ve kentsel dönüşüm kararının alınmasında danışmanlık yapılması.
 • Yönetim Ortak Karar Protokollerinin doğru şekilde hukuka ve amacına uygun olarak hazırlanması.
 • Kentsel Dönüşüm Yönetim Ortak Karar Protokolünü imzalamayan kat maliklerinin arsa paylarının satışa çıkarılması. Bu amaçla SPK’ya bağlı olan, çözüm ortağımız değerlendirme firmaları tarafından değerleme çalışmaları yapılması.
 • Maliklerin tüm kentsel dönüşüm hizmet ve yardımlarından yararlanmaları için başvuruların yapılması.
 • Maliklerin bankalara kredi borçları, ipotek v.b. sorunlarının çözülmesi.
 • Gerekli durumlarda Arsa Payı Düzeltme Davalarının açılması
 • Kira yardımı başvurularının yapılması ve onaylatılması
 • Taşınma yardımı başvurularının yapılması ve onaylatılması.
 • Kentsel dönüşüm kredi başvurularının yapılması ve onaylatılması.
 • Binanın boşaltılması sürecinde karşılaşılabilecek sorunlarda hukuki danışmanlık ve desteğin sağlanması.
 • Sözleşmeler, noter yazışmaları, vekaletler gibi kentsel dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulacak tüm evrakların hazırlanması.
 • İmar durum belgesi, plan kote, aplikasyon krokisi, imar çapı, röperli kroki, inşaat istikamet rölevesi, tapu sicil yazılarının alınması.
 • Muvafakatnamelerin hazırlanması.
 • Tapu cins değişikliklerinin yapılması. Gerekli durumda tevhit, ifrazların yapılması.
 • Muafiyetlerin hazırlanması.
 • Yıkım ruhsatının alınması. İnşaat yapım ruhsatın alınması. İlgili belediye, idarelerden gereken tüm ruhsat, evrak, yazışmaların başvurularının yapılması, işlemlerin takip edilmesi, evrakların çıkartılması.
 • Yeniden yapım sürecinde kat irtifakının kurulması
 • Tamamlanan yapıda kat mülkiyetlerinin kurulması.
 • Tamamlanan yapının kat mülkiyet tapularının alınması. Yapının sahiplerine eksiksiz teslim edilmesi.

KAYNAK: GN İNŞAAT

Kentsel Dönüşüm Yasası

Kentsel dönüşüm, plansız ve programsız gelişen kentlerin yapılarını daha planlı ve yaşanabilir hale getirmek için yapılan dönüşümlerdir. Kentsel dönüşüm yasası, riskli alanların dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Kentsel dönüşümü gerçekleştiren kurumlar vardır. Binaların riskli olup olmadığı tespit edilir, yıkımı gerçekleştirilir ve inşaat süreci başlar.

Kentsel dönüşüm kanununa göre, belediyelerinde kentsel dönüşüm yapma hakları vardır. Belediyeler tarafından gerçekleştirilen bu kentsel dönüşüm uygulamaları Belediyeler Kanunu ile yapılan ve uzlaşma esasına dayanan kentsel dönüşümlerdir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygulamaya koyduğu Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasası’nın 3 temel süreci vardır.

Riskli Yapıların ve Alanların Tespiti

Bir bölgenin riski olan olup olmadığını anlamak için tüm bilimsel veya teknik çalışmalar yapılmaktadır. Sonrasında bu alanların yetkilisi Bakanlar Kuruludur. Riskli yapıların tespitini taşınmaz sahipleri veya idare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış kuruluşlardan talep edecektir. Bu lisanslandırılan kuruluşlar şöyle sıralanır; Üniversiteler, jeoloji, jeofizik ve inşaat odaları, yapı denetim kuruluşları vb. lisanslandırılmaktadır. Riskli yapı tespit raporu tüm maliklere tebliğ edilir.

Riskli Yapıların ve Alanların Yıkımı

Riskli yapı olarak tespit edilen binalar için yasa ilk olarak vatandaşların kendilerine yıkma hakkı tanımıştır. Riskli olduğu tespit edilen binalar için 60 gün içerisinde yıkım hakkı öngörülmüştür. Bu süre içinde yıkılmayanlara idare en fazla 30 günlük son bir süre vermektedir. Bu süre içinde de yıkım gerçekleşmez ise riskli yapıları idare yıkmaktadır. Riskli yapıyı idarenin yıkması durumunda yıkım ücretini tapuya hisse oranında yansıtmaktadır. Kısacası idare önce vatandaşa yıkım şansı vermekte yıkmaz ise kendisi yıkımı gerçekleştirmektedir.

Riskli Yapıların ve Alanların Uygulama ve İnşaatı

Riskli alanlar için vatandaşlara riskli yapıların yapımında bir hak tanınmaktadır. Ayrıca, Riskli alanların idarenin TOKİ aracılığı ile uygulama yapma hakkı da vardır. 1/3 kat maliki, yönetici veya denetici diğer kat malikleri toplantıya davet etmek zorundadır. Toplantıda oy birliği ile karar alınır. Uzlaşma sağlanamaz ise arsa paylarının 2/3 oranında karar verme hakkına sahiplerdir. Onay vermeyenler için 15 gün içerisinde katılmaları konusunda yazı gönderilir. Yine onay alınmaz ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü onay vermeyenleri son kez davet edip uzlaşmaya çalışır. Bu davet sonucunda da onay gerçekleşmezse 1/3’ün payı değeri üzerinden açık artırma sureti ile diğer paydaşlara veya kat maliklerine teklif edilecektir. Bu payı alan çıkmazsa payı idare satın alır.

KAYNAK: https://www.gninsaat.com.tr/kentsel-donusum-yasasi

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm

Fikirtepe kentsel dönüşüm, Türkiye’deki önemli dönüşüm projelerinden bir tanesidir. Büyük ölçüde fiziki mekanlardaki değişikleri ve yenilikleri amaçlar. Sosyal ve ekonomik açıdan pek bir iyileşme veya planlama içermemektedir.

Fikirtepe, 1950’lerdeki ilk gecekondu alanlarındandır. Bölge bu tarihlerden başlayarak yoğun iç göç almıştır ve tarım alanları bir gecekondu alanlarına dönüşmüştür. Genelde yapıların kullanım ömrünü doldurduğu, yenileme süreçlerinin kaçak yapılaşma ile devam ettiği, bu sebepten bulunan evlerin yapılarının ve düzenin çok bozuk ve zayıf olduğu bir alandır. Fikirtepe bölgesinde, yoğun yapılaşma %40’ı aşan eğilimli alanlar üzerinde bulunur.

Fikirtepe’de kentsel dönüşümü tetikleyen nedenler; geçmişten günümüze aldığı göçlerle yoğunluğun plansızca arttığı bir bölge olup, günümüzde yaşanılan kentsel dönüşüm projelerinin de odağı haline gelmiştir. Bölgedeki yapıların kalitesizliği, kentsel donatı alan yetersizliği ve yeşil alan azlığı dikkat çeken noktalardan birkaçıdır. Doğal yapı açısından bir tepe yerleşmesi olmasına karşın organik olmayan, küçük parsellerin ızgara şeklinde belirlemiş ada ve parsel dokusudur. Bu modelde pek çok yapı adasında bitişik düzende ön, yan ve arka bahçeleri olmayan, tek çıkış yolu bir kısmı merdivenli dar sokaklardan oluşan bir fizik mekan örtüsünü oluşturmuştur.

Fikirtepe’nin proje alanı olarak seçilmesinin en önemli nedeni konum avantajının bulunmasıdır. Fikirtepe, E5 karayolu komşuluğunda olmak ve bu karayolunun Kadiköy, TEM otoyolu bağlantılarını oluşturan ulaşım odaklarının yakınında olmaktan kaynaklanan ulaşılabilirlik özelliğidir. Ayrıca, Kadiköy ve E5 koridoru gibi doğu yakasının MİA alanlarına yakın olmasıdır. Bu özellikler Fikirtepe’nin konum olarak değerini göstermektedir.

Fikirtepe kentsel dönüşüm projeleri hakkında genel görüşler; yaşanabilir, estetik ve depreme dayanıklı kaliteli konutlara sahip olunacağıdır. İmar planlama süreci ile bazı noktalarda İstanbul metropoliten alanının sorunlarına çözüm bulmak mümkün değildir. Daha iyi ve güçlü bir İstanbul’un yaratılabilmesi yeni yaklaşım ve arayışları zorunlu kılmaktadır.

Fikirtepe kentsel dönüşüm ve diğer bütün kentsel dönüşüm projeleri ülkemizi depremlere karşı daha güçlü, daha estetik bir hale getirmeyi amaçlamaktadır.

KAYNAK: https://www.gninsaat.com.tr/fikirtepe-kentsel-donusum

Riskli Bina Tespiti

Riskli bina tespiti için kanunda bir zorunluluk bulunmamaktadır fakat yapılan değerlendirmeler neticesinde, eski binaların yapım aşamasında mühendislik hizmeti almadığı, standartlara uygun inşaat teknikleri ve malzemeler ile yapılmadığı ve beton kalitesinin düşük olduğu belirlenmiştir. Oturduğu binaların riskli olduğunu düşünen vatandaşların risk tespit yaptırması öncelikle kendi güvenliği ve huzuru açısından uygun olacaktır.

Riskli binaların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış kurum ve kuruluşlara kat maliklerinden veya kanuni temsilcilerinden en az bir tanesinin tapu ve kimlik fotokopisi ile başvurması gerekmektedir. Başvuru sahibinin diğer malikler tarafından engellenmesi durumunda 6306 sayılı “ Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” un 8. Maddesine göre, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulabilmektedir.

Tespit başvurusundan sonra lisanslı kurum ve kuruluşlar, riskli bina tespitini bakanlıkça belirlenen ve geri ödemesi olmayan bir ücret karşılığında, yine bakanlıkça belirlenmiş “Riskli Bina Tespit Yönetmeliği” esaslarına göre yapacak ve tespit işleminden sonra bina risk raporunu hazırlayacaklardır.

Lisanslı kurum ya da kuruluş hazırlanan tespit raporunu 7 gün içerisinde incelenmek üzere belediyeye göndermek zorundadır. İlgili rapor belediye tarafından incelenir ve eğer yanlış ya da eksik bir husus varsa raporu hazırlayan kurum ya da kuruluşa düzeltmesi için iade edilir. Hatalı raporların 30 gün içerisinde düzeltilerek tekrar belediyeye sunulması gerekir.

İnceleme sonucunda riskli olduğu belirlenen binalar, 10 iş günü içinde Altyapı Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü’ne ve Tapu Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirilir. İlgili Tapu Müdürlüğü riskli bulunan yapının kütüğüne “riskli yapı” şerhi düşer ve hak sahiplerine, yapılarının riskli olarak tespit edildiğini, karara 15 gün içerisinde itiraz edebileceklerini ve 60 günden az olmamak kaydı ile belirlenen bir sürede binanın yıkılacağını belirten bir tebligat gönderir.

Kat malikleri tapu müdürlüğünün tebligatından sonra 15 gün içerisinde İstanbul, Bursa ve İzmir’de Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İl Müdürlükleri’ne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine verecekleri dilekçe ile tespite itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar bakanlık ve üniversitelerin belirlediği teknik heyet tarafından incelenip, tespitin uygun bulunması halinde rapor kesinleşmiş sayılacak ve yıkım süreci başlayacaktır. Teknik heyetin binanın riskli olmadığına karar vermesi durumunda tapu kütüğüne konulan şerh kaldırılacaktır.

KAYNAK: https://www.gninsaat.com.tr/riskli-bina-tespiti

İstanbul Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

Binanızın ekonomik ömrünü tamamladığını veya riskli olduğunu düşünüyorsanız, kentsel dönüşüm kanunlarına göre Bakanlıktan lisanslı kuruluşlara, risk bina tespit başvurusu yaparak, İstanbul kentsel dönüşüm hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. GN İNŞAAT olarak, riskli olarak görülen binayı analiz eder, tespitlerini ve laboratuvar çalışmalarını yaparak risk raporunu hazır hale getiririz. Hazırlanan rapor sayesinde, deprem risk raporuna sahip olabilirsiniz. Bu rapor sonucunda ömrünü tamamlamış olan binanızı hiçbir yere kaydırmadan bulunduğu yerde yenileyerek daha güvenli bir yaşam alanına sahip olabilirsiniz. Bakanlık lisansı olmayan kuruluşların hazırladıkları deprem risk raporları, kentsel dönüşüm kanunu kapsamında hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Tavsiyemiz kentsel dönüşüm hizmetlerini lisanslandırılmış kuruluşlardan almanız yönündedir.

Kentsel Dönüşümde hukuki süreçlerin iyi yönetilmesi ve kontrol edilmesi de bir diğer önemli noktadır. GN İNŞAAT, bünyesinde hukuk departmanı bulunduran ve süreçleri çok iyi bilen bir uzman ekibe sahiptir. Bina risk tespitinin yapılması ile başlayan ve yapı tamamlandıktan sonra kat mülkleri tapularının alınması ile sonlanan bütün süreçte, kat mailklerinin haklarının korunması ve süreçlerin doğru yönetilmesi hususunda kat maliklerine ÜCRETSİZ hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Kentsel dönüşüm hizmetlerinde, doğru planlama ve yıkımdan sonra yapılacak olan yapının düzgün bir şekilde oluşturulması da çok önemlidir. GN İNŞAAT bünyesinde, Mimarı Proje ve 3D Proje Modelleme bölümü oluşturulmuştur. Bu kentsel dönüşüm hizmeti sayesinde, mimarı yapının doğru bir şekilde hesaplanıp düzenlenmesi, en uygun malzemelerin seçilmesi, kat maliklerinin de beğenileri göz önüne alınarak düzgün bir çalışma ortaya çıkması sağlanmıştır. GN İNŞAAT , Türk Deprem Yönetmeliğine uygun inşaatlar yaparak, deprem açısından güvenli yapılar oluşturmaktadır. Bu şekilde yapılan kentsel dönüşüm hizmetleri sayesinde, daha yenilikçi, estetik ve sürdürülebilir mekanlar oluşturulmaktadır.

GN İNŞAAT; site, apartman vb. tüm binalarınızı kentsel dönüşüm kanunu kapsamında süreçleri en doğru şekilde yöneterek sizlere daha yaşanabilir yapılar ve alanlar sunmayı hedefler.

KAYNAK: https://www.gninsaat.com.tr/istanbul-kentsel-donusum-hizmetleri

İstanbul Kentsel Dönüşüm Projeleri

İstanbul kentsel dönüşüm projeleri, göç ile başlayan şehirleşme ile İstanbul’da çarpık yapılaşma, dayanıksız binalar ve kaçak konutların artması ile başlamıştır. Yüz ölçümü çok büyük olmayan İstanbul, orantısız ve plansız büyümüş, nüfus oranı yüz ölçümüne orantılı olmayan bir yapıya bürünmüştür. Nüfusun bu kadar orantısız arttığı bu kent; trafik sorunları, yeşil alanlarda azalma ve sosyal kültürel alanların az olduğu bir yer haline dönüşmüştür.

Deprem riskleri ve geçmişte yaşadığımız kötü deprem deneyimleri kentsel dönüşümü daha ciddi ve önemli bir hale getirmiştir. Depremlerin ne zaman geleceğini ve ne kadar zarara yol açacağını tahmin etmek mümkün değildir. Eğer yaşadığımız binalar modern ve güvenli bir şekilde inşa edilirse bu durumları en az zararla atlatmamız mümkün olabilir. İstanbul’da nüfusun yoğunluğu ve binaların dayanıksızlığından dolayı yaşanacak bir felaket çok acı verici sonuçlara neden olabilir.

İstanbul’da imara aykırı binaların oranı çok yüksektir. Bunu önlemenin yolu projelerin planının doğru yürütülmesinden geçmektedir. Bu sebepten İstanbul kentsel dönüşüm en önemli süreçlerinden biri planlamadır. Planlama ile İstanbul’da belirlenen riskli ilçeler çıkarılmaktadır. Bu alanların ve yapıların riskli olduğunu kesinleştirmek adına risk tespiti de yapılmaktadır. İstanbul’da riskli olduğu tespit edilen ilçelerden birkaçı; Eminönü, Fatih, Beyoğlu, Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar, Bayrampaşa, Adalar, Bahçelievler ve Küçükçekmece’dir.

Bu alanlarda belirlenen dayanıksız ve kaçak konutlar yıkılarak hazırlanan plana göre yenilenerek daha dayanıklı ve modern bir hale getirilmektedir. Bu proje sürecinde getirilen kentsel dönüşüm kanunları ile hak sahiplerine kira yardımı, geçici konut vb. uygulamalar ile mağdur olmamaları sağlanmaktadır.İstanbul kentsel dönüşüm; depreme odaklı kentsel dönüşüm, strateji odaklı kentsel dönüşüm, tarihi alanlardaki kentsel dönüşüm olarak üç etapta gerçekleştirilmektedir.

KAYNAK: https://www.gninsaat.com.tr/istanbul-kentsel-donusum

Kentsel Dönüşüm Kanunu

Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekânsal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma veya yeniden yapılandırma içim proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır. Kentsel Dönüşüm Kanunu ile bütün sürecin etkileri göz önünde bulundurularak projelerin sağlıklı bir şekilde başlatılıp tamamlanması sağlanır. Kentsel projelerin gündeme gelişinin sebebi, kentlerdeki çarpık yapılaşma ve yarattığı sorunların çağdaş şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olarak yeniden yapılandırılmasını sağlamaktır. Bu hususta 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5436 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu’nda düzenlemeler yer almaktadır. En son ise 6306 sayılı, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Türkiye’de kentsel dönüşüm hareketleri gündeme gelmektedir.

Ülkemizde kentsel dönüşüme ilişkin yasalar şimdiye kadar dört şekilde gerçekleştirilmiştir.

 • 2985 ve 5393 sayılı yasalar kapsamında, TOKİ ile Belediyeler arasında imzalanan protokollere göre gerçekleştirilen uygulamalar.
 • 5366 sayılı yasa kapsamında, SİT alanı ilan edilen alanlarda gerçekleştirilen uygulamalar.
 • 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Proje Kanunu kapsamında, Esenboğa Havalimanı Protokol Yolu uygulamaları.
 • 6306 yasası kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalar.

Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kentsel dönüşüm projeleri, göç ve hızlı kentleşme sonucunda oluşan çarpık, dayanıksız, ekonomik ömrünü yitirmiş ve sağlıksız yapıların veya alanların yeniden yapılandırılmasını amaçlayarak yapılmıştır. Bu şekilde kentlerin yaşam standartları iyileştirilerek, yaşanabilir ortamlar yaratılmış olur. Dünyada uygulanan kentsel dönüşüm projelerinde, uygulama yapılacak alanlarda yaşayan halkın planlama ve uygulama aşamasında projeye katılımları sağlanması için çalışmalar yapılmaktadır. GN İNŞAAT olarak kentsel dönüşüm projelerinin her sürecinde projenin geliştirildiği alanda yaşayan insanların mağdur olmaması için her süreci ortak yürütmek temel prensibimizdir. Proje alanında yaşayan insanların beklentilerini ve isteklerini önemseyerek, uygulama aşamalarında projeye katılım göstermeleri daha sağlıklı ve beklentilere uygun sonuçlar çıkmasını sağlamaktadır.

Kentsel Dönüşüm Projelerinde, riskli yapının iyileştirilmesi kararı çıktığında, ciddiyet ve hassasiyetle işlemesi gereken bir süreç başlamaktadır. Kentsel dönüşüm her yerde aynı tip projelere sıkıştırılmış yaşam formları değildir, kentsel dönüşüm sadece konutları yenilemek değildir, kentsel dönüşüm konutlar yenilenecek diye insanları oturdukları yerden uzaklaştırmak değildir. Şirket olarak kentsel dönüşüm projelerindeki anlayışımız, risk tespitlerin düzgün yapılması, hukuk süreçlerinin doğru işlemesi, inşaat sürecinin tamamının düzgün yönetilmesi, proje alanında yaşayan insanların ortak ihtiyaç ve özelliklerine uygun, onları bütünleştirecek projeler geliştirmektir.

Kentsel dönüşüm projelerini, insanları anlayarak ve süreçleri ciddiyetle yürüterek, stratejileri ve bütün politikaları doğru geliştirmek en önemli unsurdur.

KAYNAK: https://www.gninsaat.com.tr/kentsel-donusum-projeleri