Aylık arşivler: Haziran 2015

Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından Yapılacak Harcamalar

 • Dönüşüm hizmetlerine ait danışmanlık, yazılım, araştırma, her türlü ve ölçekte harita, etüt, proje, kadastro, kamulaştırma, mikro bölgeleme, risk yönetimi ve sakınım planı çalışmaları, envanter belirleme, arsa ve arazi düzenleme değerleme iş ve işlemleri, her türlü ve ölçekte plan yapımı ve imar uygulaması işleri ve müşavirlik hizmetleri gibi faaliyetlerin gerektiği harcamalar.
 • Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamına giren uygulamalarda, planlar gereğince, gerekli taşınmazların satın alınması ve kamulaştırılması ile ilgili harcamalar.
 • Kanun kapsamına giren alanlarda, her türlü konut ve işyerleri, alt-yapı ve üst yapı tesisleri, idare binaları sosyal binalar ve benzeri tesislerin etüt ve projesi, yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesi için yapılan her türlü harcamalar.
 • Riskli yapıların tespit, tahliye ve yıktırma işlemlerinin gerektiği harcamalar
 • Kanun kapsamına giren alanlarda, yer alan binaların, yıktırılması, enkazının taşıtılması ve arsanın yeni inşaata hazır hale getirilmesi ile ilgili harcamalar.
 • Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı aynı hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara yapılacak kira yardımı.
 • Kanunun 5. Maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılabilecek yardımlar ile enkaz bedeli ödemesi.
 • Bakanlar Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça verilebilecek güçlendirme kredisi.
 • Hak sahiplerince bakanlardan kullanılacak kredilere verilebilecek faiz desteği.
 • Kanunun 8. Maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yapılacak ödemeler.
 • Kanunun 8. Maddesi dördüncü fıkrası uyarınca çalıştırılacak sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca yapılması öngörülen giderler ile bunların dışında dönüşüm işlerinde çalıştırılmak üzere görevlendirilen Bakanlık personelinin görevlendirmeye ilişkin giderleri.
 • Dönüşüm hizmetlerinin gerektirdiği her türlü iş makineleri, taşıt, araç-gereç, ekipman ve benzeri taşınırların satın alınması, kiralanması, bakım, onarımı ve işletilmesi ile ilgili her türlü harcamalar.
 • Dönüşüm hizmetleri için gerekli olan demirbaş ve tüketim malzemeleri ile ilgili harcamalar.
 • Dönüşüm hizmetlerinin tanıtılmasına yönelik yazılı, görsel basında ve internette yayınlanacak reklam ücretleri ile tanıtım amaçlı her türlü yayın, broşür, afiş, kitapçık vb. doküman bedelleri.
 • Dönüşüm hesabının idaresi ile ilgili vergi, resim, harç, faiz, ulaştırma ve haberleşme ücretleri gibi her türlü giderler.
 • Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği uyarınca kullandırılacak krediler.
 • Kanun kapsamında yapılaması zaruri olan diğer harcamalar.

KAYNAK: https://www.gninsaat.com.tr

Belediye Kanunu Uyarınca Kentsel Dönüşüm

Belediyeler; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projesi yapabilirler.

Belediyeler tarafından yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim alanının belirlenmesinde genel yetki belediye meclislerindedir. Büyükşehir sınırlarında bu yetki belediye meclisindedir. Belediye meclisleri ilçe belediyelerine ilçe sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi yapma yetkisi verebilir.

Belediyeler tarafından yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim projesi yapılacak alan; en az 5 hektar en fazla da 500 hektar olabilir.

Belediyer;

 • Konut alanları,
 • Sanayi alanları,
 • Ticaret alanları,
 • Teknoloji alanları,
 • Kamu hizmeti alanları,
 • Rekreasyon alanları,
 • Her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak,
 • Eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek,
 • Kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak, amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.

Belediye tarafından bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır.

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamındaki işler, kamu idareleriyle ortak hizmet projeleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.

Kentsel Dönüşümde 2015 Kira Yardımları

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin büyük önem verdiği kentsel dönüşümde 2015 yılında yapılacak kira yardımı 735 liraya yükseldi.

Kentsel dönüşüm nedeniyle adeta bir seferberlik içerisinde olan Türkiye’de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere TOKİ, Emlak Konut GYO ve yerel belediyeler dönüşüm projelerine büyük önem veriyor.

2013 yılında 630 lira, 2014 yılında 680 lira olan kira yardımı 2015’te 735 liraya yükseldi. İstanbul’da kira yardımlarını yerel belediyeler yapıyor. 18 ay boyunca alınabilen kira yardımının 5 aylık bölümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan peşin olarak tahsil edilebiliyor. Bunun nedeni taşınma esnasında oluşabilecek maliyetler olarak belirtiliyor.

Maliklerin 2015 yılında kira yardımı olarak 735 lira, kiracıların ise bir defaya mahsus 1470 lira alacağı belirtildi. Kentsel dönüşümle ilgili olarak tüm merak edilen ALO 181 Hattı’nda cevap buluyor.

İstanbul’da büyük bir etki oluşturulacağı düşünülen ve kısa süre içerisinde olması beklenen büyük Marmara depremi, büyük felaketlere neden olmadan dönüşüm gerçekleştirilmeli. Çünkü bugün kadar üzerinde çalışılan binaların yüzde 99’u çürük çıktı. İstanbul’da Fikirtepe, Gaziosmanapaşa, Zeytinburnu, Bağcılar gibi birçok bölgenin kentsel dönüşüme büyük ihtiyacı var.

Kentsel dönüşümü rantsal dönüşüm olarak adlandırmak büyük bir hata olur. Bunun nedeni, işin özünde insan ve insan yaşamanın olması. Beklenen büyük deprem meydana gelmeden bir an önce kentsel dönüşüm için gerekli başvurular yapılmalı. 18 ay boyunca 735 liralık kira yardımı toplamda 13 bin 230 lira yapıyor ve de bu rakam, kiralık konutlara bakıldığında çok iyi bir miktar olarak göze çarpıyor.

Kentsel dönüşümde kira yardımı nasıl alınır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşümde maksimum 18 ay olmak üzere 680 lira kira yardımı yapabiliyor.

6306 sayılı kanun kapsamında sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere TOKİ, Emlak Konut GYO ve yerel belediyeler dönüşüm sürecini hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerine kira yardımı söz konusu.. yapımıc firma, tüm hak sahipleriyle anlaşıp ruhsat aldıktan sonra kira yardımı yapıyor. Ruhsat alım aşaması tamamlandıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 680 lirayı geçmemek kaydıyla kira yardımı yapıyor. Ayrıca bakanlığın kentsel dönüşüm kira yardımı maksimum 18 ay olarak belirlendi.

Aylık yapılan kira yardımı bedeli TÜİK tarafından yayınlanan tüketici fiyat endeksi raporuna göre güncelleniyor. Ayrıca yapılan yardım bedeli, taşınma bedelleri de göz önünde bulundurularak 5 aylık peşin ödenebiliyor.

Riskli Yapılarda Yasal Mevzuatlar

 • 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşıattırılması Hakkında Kanun
 • 6831 sayılı Orman Kanunu
 • Afete maruz bölgeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
 • 189 sayılı Milli Savunma Bakanlığı iskan ihtiyaçları için Sarfiyat icrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hakkında Kanun
 • 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
 • 2635 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
 • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 • 3621 sayılı Kıyı Kanunu
 • 4342 sayılı Mera Kanunu
 • 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’un
 • 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
 • 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu uygulanmasını engelleyici hükümleri ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmayacaktır.

Anayasa Mahkemesinin 27/02/2014 tarihinde verdiği 6306 sayılı yasanın yürürlüğünü durdurduğu bir diğer madde kentsel dönüşüm yasası ile uygulanmayan yasaların uygulanacağı ve dikkate alınacağıdır.