Aylık arşivler: Eylül 2015

İnşaat Demiri

Geçmişten günümüze insanlık olumsuz çevre şartlarında korunabilmek için çeşitli yapılar inşa etmişlerdir. Günümüzde, daha az yer kaplayan yerleşim alanlarını çok daraltmadan dikey yükselen yapılar kullanılmaktadır. Bu yapılar hem estetik açıdan hem mühendislik açısından önemli konumdadır. Yüksel yapıların gerek yük durumları altında gerekse depreme karşı sağlamlığının korunması konusunda beton ve çelik kullanımları çok önemlidir.

İnşaat demiri, çekme gerilimlerini ve kayma problemlerini karşılamak amacıyla betonarme yapılarda, beton içine yerleştirilen, özel şekillendirilmiş çeliğe inşaat demiri denilmektedir. Demir yer kabuğunda en çok bulunan metaldir. Demir metalleri, demir cevherinden elde edilmektedir ve doğada nadiren elemental halde bulunur. Metalik demir elde etmek için, cevherdeki maddeleri kimyasal indirgeme yoluyla uzaklaştırılmaları gerekir. Demir, aslında büyük ölçüde karbonlu bir alaşım olarak kabul edilebilecek olan çelik yapımında kullanılır. İnşaat demiri, inşaat yapımında kullanılan en önemli malzemelerden biridir. Yapılarda önemli yer tutan betonarme çeliğinin yerleştirilmesi demir adet, çap, aralık şekillerinin ve pas paylarının tekniğe uygun şekilde yapılması gerekmektedir. İnşaatın sağlamlığında ve dayanıklılığında büyük etki eder. İnşaat demiri imalatı 1420-1470 derece ısıda eritilen cevher veya hurda demire karbon ve bazı kimyasal elementlerin katılmasıyla elde edilir.

KAYNAK: gn inşaat

İnşaat Firmaları

Ülkemizde inşaat sektörü günden güne büyümekte ve gelişmektedir. Bu gelişen ve büyüyen sektörde inşaat firmalarının da sayısı artmaktadır. Rekabeti yüksek düzeyde olan bu sektörde işini kaliteli ve düzgün yapan yapı firmaları genelde tercih edilmektedir.

İnşaat yapmak sıradan ve kesinlikle kolay bir iş değildir. Büyük, küçük her inşaatta birileri çalışır ama doğru olan süreci iyi yönetmektir. İnşaat firmalarının çalışanlara iş verip, işleri düzgün yönetmesi gereklidir. İnşaat Yönetim işlerinin kendine özgü ilkeleri ve teknikleri vardır. Her insan dayanıklı, güven veren ve estetik yapılarda yaşamak ister ama her inşaat firması yaptıkları işleriyle bu güveni sağlamayabilir. Bu tarz güven vermeyen firmalar genelde, maliyetten kaçarlar, kalitesiz uygulamalar gerçekleştirirler ve sağlıksız yapıları insanlara sunarlar. İşini düzgün yapan, insanlara ve çevresine değer veren inşaat firmaları stratejik planlamasını iyi yapan firmalarıdır. İnşaatta uygulanan stratejik planlama; yasalara uyum, neyin, ne zaman, nasıl yapılacağını belirleme, gereksinimleri belirleme, gereksinimlerin nasıl sağlanacağına karar verme, organizasyon, kordinasyon, izleme, irdeleme ve kontrole dayanmaktadır.

GN İNŞAAT, insanlar için çok değerli olan yuvalarını, yasalara uygun, sağlam, estetik, sağlıklı, çevreye uyumlu, kaliteli, konforlu yapmaya önem veren ve bunu misyon edinen bir inşaat firmasıdır.

YAPI FİRMALARI NASIL OLMALIDIR

 • Yasalara ve kanunlara tam olarak uyan
 • Amacından ve misyonundan sapmayan
 • Karar ve uygulamalar için düzgün ekipler oluşturan
 • Çağdaş kuralları benimseyen, iş ve hizmet kalitesi çok iyi derecede olan
 • İş süreçlerini planlı ve programlı bir şekilde yöneten
 • İnsan unsurunu elden bırakmayan ve çevresine duyarlı olan
 • İş güvenliğine önem veren
 • Bilgiye, teknolojiye ve araştırmaya önem veren
 • Her iş ve hizmeti detaylı bir şekilde izleyen ve kontrolü elden bırakmayan
 • Yapı firması uzman bir kadroya sahip olmalıdır
 • Kullanılan her malzemeyi planlı yöneten ve koruma önlemlerinin tam olarak alan
 • Sektördeki diğer kurum ve kuruluşlara iletişim ve dayanışma içinde olan
 • Mali yapıları iş tamamlayabilecek güçte olan
 • Gelişme, büyüme, farklılaşma, araştırma, yeniden yapılanma, uzmanlardan yararlanma konularını ihmal etmeyen

Kentsel Dönüşüm Kiracı Hakları

Bir yapı veya alan başvuru yapıldıktan sonra riskli olarak kabul edilirse o yapıda veya alanda kiracı olan kişilerin kira kontratı devam ediyor olsa bile, riskli alan ilan edildikten sonra kira kontratı sona erer. Kiracının binadan çıkmaya itiraz etme hakkı kesinlikle bulunmamaktadır. Kiracılar kontratlarının olduğunu söylese bile tahliyeyi engelleyemeyecektir. Ayrıca kiracı, kira kontratı döneminin bitimine geçecek kadar dönem için malikten herhangi bir maddi talepte bulunamaz. Riskli bina olarak kabul edilen yapılara sadece maliklerin itirazı söz konusu olduğu için yıkıma itiraz konusunda da kiracılara söz hakkı düşmemektedir.

Kentsel Dönüşüm kapsamında riskli olarak kabul edilmiş ve yıktırılması kesinleşen binalara, yasada belirtilen süre içinde binaları tahliye etmeyen kiracıları, malik Kentsel dönüşüm Müdürlükleri’ne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri’ne bildirilir. Kiracının bunlara rağmen tahliyeye itirazı devam ettiği takdirde, tahliye kolluk güçleri tarafından gerçekleştirilir.

Riskli binaların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında, işlenen fiil ve halin durumuna göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. 6306 sayılı yasa henüz yasal anlamda uygulamalara çok fazla tanık olunmasa da kiracı; yararlı masrafların tazmini için yargı yoluna başvurabilir.

Kentsel dönüşüm uygulamalarında kiracıların da kira yardımından faydalanma durumları vardır. Kira yardımı yapılırken taşınma masrafları düşünülerek ilk 5 ayı peşin verilebilir. Kira yardımları aylık 600TL’yi geçmez ve en fazla 18 ay süreyle verilebilir.

Kentsel dönüşüm kiracı hakları için kira yardımı talebinde bulunan kiracılardan istenilen belgeler,

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Riskli yapı bildirimi (tapu müdürlüğü tebligatı örneği)
 • Riskli binada oturulduğuna dair nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalın nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı su, elektirik, doğalgaz faturası (son 3 aya ait)
 • Yeni taşınılan adrese ait nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği

Kat Karşılığı İnşaat Firmaları

Kat karşılığı inşaat firmaları, boş arsalara yeni projeleri yapılması veya eskiyen ve ömrünü tamamlanmış binaların yıkılarak yerine yenilerinin yapılması işlemleri ile ilgilenen yüklenicilerdir. Özellikle, kentsel dönüşüm sürecinde binaların yenilenmesi adına kat karşılığı inşaat yoluyla başvuran birçok kişi vardır. Bu süreçte sermayesi olmayan veya bu süreci üstlenebileceğini düşünmeyen arsa sahipleri yeni bir konuta sahip olmak için bu yola başvururlar. Eski, ekonomik ömrünü tamamlamış konut sahipleri de yeni ve sağlıklı bir binaya kavuşmak adına bu yola başvururlar. Aslında bu süreçte iyi niyetli olan bir kat karşılığı inşaat firmasıyla anlaşıldığı takdirde, iki taraf içinde karlı bir durum ortaya çıkmaktadır. Kaliteli kat karşılığı inşaat firmasıyla anlaştığınız takdirde size sağlayacağı avantajlar; Hızlı çözüm üretirler, Planlı yapılaşmada ve gelişmede etken olurlar, Para harcamadan daire sahibi olmanızı sağlarlar, bayilikler düzenli kira geliri elde etme imkanı oluşur, arsa sahipleri genelde arsa satmaktan daha fazla miktarda para kazanırlar.

Arsa veya Konut sahipleri kat karşılığı inşaat şirketleri anlaşırken nelere dikkat etmelidir?

 • Referans istemeli ve incelemelidir.
 • Yeni bir firma ise mali yapısı ayrıntılı incelenmelidir.
 • İş deneyimleri ve organizasyon yapıları incelenmedir
 • Her iki tarafında da zor durumda bırakmayacak hukuki kurallara dayalı aleni sözleşme yapılmalıdır.
 • Projeler çok iyi analiz edilerek planlar oluşturulmalı ve kullanılacak malzemeler baştan tespit edilerek sözleşmeye yazılmalıdır.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, yüklenici firmaya devredilecek arsa payı karşılığında, firmanın kendi malzeme ve imkanlarıyla inşaat yapması, sonunda kararlaştırılacak bağımsız bölümleri arsa sahiplerine devretmeyi taahhüt ettiği iki tarafa da borç yükleyen sözleşmedir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, resmi şekilde tapu müdürlüğü ya da noter kanalıyla yapılması halinde geçerlilik kazanacaktır. Aksi halde sözleşme hukuki bir değer ifade etmeyecektir. Sözleşme ile inşaat süresi, gecikme halinde sözleşmeyi fesih yetkileri ve cezai şartlar, tarafların anlaşması doğrultusunda kafada soru işaretleri kalmayacak şekilde düzenlenmelidir. Kat inşaat sözleşmesinde inşaat projesinin, firma tarafından çizileceği, ruhsat harç ve masraflarının firmaya ait olacağı açıkça belirtilmelidir. Anahtar teslim, kullanım izninin alınması ve tüm kamu kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesi gibi şartlara bağlamak gerekir. Sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde bunlara dikkat edilmesinde fayda vardır.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin feshi mahkeme kararı olmaksızın tek taraflı iptali mümkün değildir. Eğer inşaattın fiilen bitirilemeyeceği ve fiili durumunun delil olduğunu tespitinin ardından mahkemeye başvurulabilir. Bu sözleşmeler tarafların anlaşması ve mahkeme kararı ile feshedilir mahkeme kararı kesin olarak çıkmadığı sürece fesih gerçekleşmez.