Kategori arşivi: Çatı Uygulamaları

Beşik Örtüsü Oturtma Çatılar

İki eğik düzlemin bir ara kesit boyunca kesiştiği ve bu ara kesitin düzlemlerin en yüksek doğrusunu oluşturduğu çatı şekli beşik örtüsü çatı olarak tanımlanır.

Bu tanıma göre, en basit beşik örtüsü oturtma çatıda, genelde bina genişliğinin ortasında yatay bir mahya ve mahyaya paralel olarak da iki damlalık aşığı bulunur.

Önce de açıklandığı gibi böyle bir çatıda aşıklar arasındaki yatay uzaklık, merteğin optimal çalışma açıklığı olan 2,75-3,00 m’dir. Bina genişliğinin artmasına paralel olarak aşık sayısı da artacaktır. Normal koşullarda beşik örtüsü çatı simetrik olacağından, bina genişliğinin 7,50-8,00 m olması durumunda damlalık aşıklarından itibaren mahyaya doğru yatay 2,75-,3,00 m aralık alınarak birer aşık yerleştirilir ve bu iki aşık arasında kalan açıklık, her iki taraftaki merteklerin yaklaşık 1’er m konsol çalıştırılmasıyla geçilebilir.

Bina genişliğinin 10,00-12,00 m’ye ulaşması durumunda mahya aşığı ile damlalık aşığı arasına birer ara aşık koymak gerekecektir.

Mahyanın ortada olmaması durumunda çatı eğimi her iki yüzeyde aynı kalacak şekilde, yalnızca mahyanın yeri değiştirilmek suretiyle sorun çözülebilir. Bu tür bir çatıda mahyanın yakınındaki alın duvarının yüksekliği artacağı için alın duvarının kalınlığı en az 19 cm olmalıdır. Böyle bir çatının çözümünde ilke düzeyinde herhangi bir farklılık söz konusu değildir.

Kalkan duvarının, çatının mahya kotuna kadar yükselmesi gerektiğinden, kalınlıkları en az bir tuğla olmalı; olağanüstü durumlar için bu duvarın stabilitesini artıracak önlemler alınmalıdır. Kalkan duvarının üzerindeki eğik olarak betonarme bir hatıl yapılması ve bu hatılın düşey hatıllarla döşeme bağlanması ya da kalkan duvarlarının tuğla destek duvarlarıyla stabilitesinin artırılması, alınacak başlıca önlemler olarak sayılabilmektedir. Çatıda damlalık aşıklarının bulunduğu yerlerde alın duvarlarının yükselmesi gerekmeyeceği için kalınlığı 9-10 cm’lik bir tuğladan alın duvarı yapılabilir.

Beşik örtüsü oturtma çatı kare ya da dikdörtgen planlı olması dışında L,T ve U plan şekilli de olabilir. Bu plan şekilli beşik örtüsü oturtma çatılarda temel ilkeler değişmemekle birlikte bu şekillerle ilgili bazı değişiklikler oluşur. Özellikle L,T ve U plan şekilli çatılarda dikdörtgen plan şekilli çatılara göre eğik mahya ve eğik dereler oluşur.

KAYNAK: gnyapı

Cam Çatı Kaplamaları

Cam malzeme, polimer malzemeler ortaya çıkıp yaygınlaşıncaya kadar, çatılarda ışık almak amacıyla kullanılan hemen hemen tek malzeme olma niteliğini korumuştur.

Çatı kaplaması olarak kullanılan cam malzeme türleri öngerilmeli cam, telli cam, cam kiremit, dalgalı cam ve trapezoidal camlar’dır.

Adi düz levha camların kırılması halinde alta bulunanlara zarar verme riski yüksek olduğundan, bu tür camların çatılarda kullanılmaması gereklidir. Temperlenmiş cam ve telli cam, kırılmalarının zor olması ve kırılsalar bile zarar verme riskleri az olduğundan çatılarda kullanılmalarında bir sakınca yoktur. Cam kiremit ise, seramik kiremitlerle birlikte çatının ışık alınması gereken kısmında kullanılacağından, bu bölgede cam kiremitlerin çıtalara takılarak uygulaması gerekir; böylece alt kısma ışık geçmesi sağlanır.

Tüm cam çatı kaplamaları için ışık geçirme koşulu ile yoğuşma riski daima vardır. Bu nedenle ancak çatının belli kısmında kullanılması uygun olacaktır.

Düz levha camların çatı kaplaması olarak uygulanmasındaki en önemli detay noktası, eğime dik doğrultuda camın kendisini taşıyacak olan ve genel olarak kullanılan metal profille birleşim noktasıdır. Eğim doğrultusunda levha camlar birbiri üstüne bindirildiği için bu kesitte önemli bir sorun oluşmaz. Öteden beri uygulanan detay bir T profiline her iki tarafından cam oturtmak ve macunlamaktır. Bu sistemin en önemli sakıncası, macunun kısa süre sonra koruyarak dökülmesi ve bu kesitin sızdırmazlığını kaybederek görev yapamaz hale gelmesidir. Her ne kadar nitelikli macun ile çözüm sağlansa da sistemin ömrü pek fazla artmamaktadır. Ayrıca sistemin ömrünü biraz daha uzatmak için macunun dış etkilere karşı korunması sağlanabilir. Bu amaçla T profilin üstüne kurşun levhadan kesilmiş mahya benzeri bir parça ile macun korunabilir, yine de kurşunun yerinden ayrılma olasılığı yüksektir. Daha iyi bir çözüm l kesitli alüminyum profil kullanmak ve camları yukardan başlayarak aşağıya doğru l profilin her iki kanalı içine sürmek ve daha sonra camları nitelikli bir macunla macunlamaktır. Böylece macun dış etkilere karşı en iyi şekilde korunmuş olacaktır.

Çatı kaplamaları olarak kullanılan diğer bir cam dalgalı camlardır. Bu camlar; dalgalı biçimli diğer çatı kaplamları ile aynı dalga biçiminde ve boyutunda olduğu taktirde, onlarla birlikte kullanılabilir. Tamamı böyle bir cam ile kaplı bir çatıda, ısı ve yoğuşma sorunları çözümsüz hale gelebileceğinden, çatının belirli bir kısmının bu tür cam malzeme ile kaplanması daha doğru olur. Henüz ülkemizde üretilmeyen dalgalı camların telli/donatılı ve telsiz/donatışız olmak üzere iki ayrı türü vardır. Biçim olarak ise büyük ve küçük dalgalı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Büyük dalgalı olanlar çimento esaslı donatılı levhalarla, küçük dalgalı olanlar ise galvanize sac levhalarla birlikte kullanılabilirler. Büyük dalgalı olanlar donatılı, küçük dalgalı olanlar hem donatılı, hem de donatışız olarak üretilmektedir. Her iki türün de kalınlığı 6 mm’dir.

Trapezoidal kesitli camlar da dış ülkelerde değişik patentlerle üretilmektedir. 89 cm genişlikte ve 150-200-250-300 ve 400 cm boyda üretilmektedir. Alt yüzleri desenli olarak üretilen bu camların içinde boy doğrultusunda 26 mm aralıkla yerleştirilmiş 33 adet tel bulunmaktadır. Işık geçirgenliği %89 olan bu camların boy doğrultusundan eğilme direnci oldukça yüksektir.

Çimento Esaslı Çatı Kaplamaları

Kil esaslı pişmiş toprak kiremitin mukavemet don dayanımı ve bakteri, küf ve mantarlar oluşumlarına dayanımı gibi özelliklerin arttırılması gereksinimiyle beton kiremit ve perlitli kiremit üretilmektedir.

Beton kiremitin yüksek dozajlı betonun kalıplarda preslenmesi ve düşük ısıda prize yapması ile edilen bir çatı kaplama malzemesidir. 1 m2 çatı kaplama yüzeyi için gerekli beton kiremitin ağırlığı, aynı alan için gerekli kil esaslı kiremitten daha hafif olup, bu fark yağış sonrası kaplama malzemelerinin su emiciliğiyle daha da artmaktadır.

Perlitli kiremit, çimento bağlayıcı ile volkanik bir tüf olan perlitten elde edilir. Isı iletkenlik değeri düşüktür ve ısı yalıtımı sağlar. 1000oC’ye kadar dayanıklı olması nedeniyle yangın yayılımını geciktirir. Perlitli kiremit uygulamalarında merteklerin aks aralığı 60-70 cm olup, saçak kısmına gelecek olan ilk çıta 5×5 cm, bunun dışındakiler 4×3 veya 5×3 olacak şekilde merteklere ya da kiremit altı tahtasına çakılır. Bu çıtalar arası mesafe 32-35cm olmalıdır. Bu gibi uygulamalarda çatı fiyatları değişkenlik gösterir.

Çimento esaslı bir diğer çatı kaplamaları ise, donatılı levhalardır. Bu kaplama türünün içeriği %85 civarında çimento ve donatı olarak %15 civarında krizotil denilen bir asbest türüdür. Kanserojen etkisi nedeniyle sağlık açısından sakıncalı olan amfibol grubu mavi ve kahverengi asbestler tüm dünyada yasaklanmıştır. Beyaz asbest olarak da bilinen krizotil’in kontrollü olarak kullanıldığı ülkelere Türkiye’nin yanı sıra ABD, Japonya ve bazı Uzakdoğu ülkeleri örnek verilebilir. Yunanistan, Portekiz ve İngiltere dışındaki AB ülkelerinde ise krizotil asbest kullanımı yasaklanmıştır. Ülkemizde son yıllarda çimento esaslı donatılı levha çatı kaplaması üretiminde asbest yerine selüloz da kullanılmaya başlanmıştır.

Düz Çatılarda Yalıtım

Düz çatılarda mantolama uygulamaları yapabilmek için, ilk olarak yalıtım yapacağımız malzemeler çatının dış yüzeyine uygulanır. Dış yüzeye uygulanan malzemeden sonra çatı su geçirmez malzeme ile kaplanmaktadır.

Zemin Yalıtımı

Binanın bodrumunun olup olmaması, zeminde uygulanan yalıtımın yöntemini ve ekonomik olup olmamasını direk etkileyen faktördür. Bodruma sahip evlerde yalıtım malzemesi, bodrum tavanına ya da oldukça karmaşık tekniklerde ev zeminine uygulanmaktadır. Bodrumu bulunmayan evlerde ise; zeminden bir miktar boşluk bırakarak ek bir yalıtım özelliği kazanabilmektedir.

Soğuk iklim koşullarında bulunan binaların zeminlerinin ortalama U değeri 0,50’dır. EPS standartlarında bir yalıtım yapılması halinde U değeri 0,17’e kadar düşmektedir. Orta iklim koşullarında bulunan binaların zeminlerinin U değeri 1,20’dır. Bu değer sıcak iklim bölgelerinde 3,40’dır. Eğer orta ve sıcak iklim koşullarına sahip binalarda EPS standartlarında yalıtım yapılması halinde; orta iklim koşullarındaki U değeri 0,41’e düşmektedir. Sıcak iklim koşullarında U değeri 0,48’e düşmektedir. Toplam yatırım maliyetinde m2 başına değerde en yüksek miktar soğuk iklimdir. Soğuk iklimi sırasıyla orta iklim ve sıcak iklim izlemektedir.

Eğimli Çatılarda Yalıtım

Eğimli çatılar, soğuk ve sıcak çatılar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu sınıflandırma ısı malzemesinin kullanıldığı yere bağlı olarak yapılmaktadır.

Eğimli soğuk çatı ısı yalıtımı döşeme hizasında yapılır. Yani çatı altı ısıtılmaz ve kullanılmaz. Bu çatılarda, su yalıtımında kullanılan bitümlü örtünün su buharı geçişine izin vermemesi sebebiyle, örtü altında yoğuşmayı engelleyecek çift havalandırma yöntemi kullanılır. Ancak bu kez de çatı arasında oluşan soğuk hava hareketlerinin olumsuz etkilerinden ötürü, hava ve su geçirmeyen, nefes alabilen örtüler tercih edilir. Bu şekilde bir işlem uygulandığında su ve nem problemi büyük ölçüde ortadan kalkar, ısıl performansında yükselmesi sağlanır. Soğuk çatılarda, mevcut yoğuşma risklerine karşı mutlaka yoğuşma kontrolü yapılmalı ve yoğuşma problemine karşı gerektiğinde buhar dengeleyici malzemeler kullanılmalıdır.

Eğimli sıcak çatılarda ise, çatı altı hacmi ısıtılır ve kullanılır. Dolayısıyla ısı yalıtımı mertek hizasında yapılır. Bu çatılarda da, örtü altı yoğuşmayı engelleyecek çift havalandırma yöntemi kullanılır. Yine bu uygulamada da, çatıdaki hava boşluklarından kaynaklanan konveksiyon akımı ile ısı kaybı gerçekleşir. Bunu engellemek için hava ve su geçirimsiz, nefes alabilen örtüler tercih edilerek sıcak çatılar tek havalandırma boşluklu yapılmaktadır.

KAYNAK: gnyapı

Teras Çatılarda Yalıtım Uygulamaları

Teras çatı yalıtımları, ısı yalıtım malzemesinin konumuna göre, geleneksel ve ters teras çatı olarak iki gruba ayrılırlar.

Geleneksel teras çatıda ısı yalıtım malzemesi, su yalıtım malzemesinin altında yer almaktadır. Isı yalıtım malzemesinin altında buhar kesici katman uygulayarak yoğuşma riskini en aza indirmek amaçlanır. Su yalıtım örtüsü çevresel etkilere ve ısıl gerilmelere açıktır. Su yalıtım katmanında oluşabilecek problemler, kullanılan malzemeye bağlı olabilir. Su yalıtım malzemesinin üst katmanda bulunmasıyla oluşabilecek problemler bu malzemenin kullanılmaz hale gelmesine neden olabilir.

Ters çatılarda, buhar kesici katman uygulamasına gerek duyulmaz. Çünkü su yalıtım örtüsü döşeme yüzeyine doğrudan uygulanır. Isı yalıtım levhaları su yalıtımı üzerine serbest olarak döşenir. Su yalıtım katmanı ısı yalıtımı tarafından sıcaklık farklarından kaynaklanan mekanik gerilmelere ve çevresel etkilere karşı korunmuş olur.

KAYNAK: https://www.gnyapi.com.tr

Düz Çatılarda Yalıtım

Düz çatılarda yalıtım uygulamaları yapabilmek için, ilk olarak yalıtım yapacağımız malzemeler çatının dış yüzeyine uygulanır. Dış yüzeye uygulanan malzemeden sonra çatı su geçirmez malzeme ile kaplanmaktadır.

Binanın bodrumunun olup olmaması, zeminde uygulanan yalıtımın yöntemini ve ekonomik olup olmamasını direk etkileyen faktördür. Bodruma sahip evlerde yalıtım malzemesi, bodrum tavanına ya da oldukça karmaşık tekniklerde ev zeminine uygulanmaktadır. Bodrumu bulunmayan evlerde ise; zeminden bir miktar boşluk bırakarak ek bir yalıtım özelliği kazanabilmektedir.

Soğuk iklim koşullarında bulunan binaların zeminlerinin ortalama U değeri 0,50’dır. EPS standartlarında bir yalıtım yapılması halinde U değeri 0,17’e kadar düşmektedir. Orta iklim koşullarında bulunan binaların zeminlerinin U değeri 1,20’dır. Bu değer sıcak iklim bölgelerinde 3,40’dır. Eğer orta ve sıcak iklim koşullarına sahip binalarda EPS standartlarında yalıtım yapılması halinde; orta iklim koşullarındaki U değeri 0,41’e düşmektedir. Sıcak iklim koşullarında U değeri 0,48’e düşmektedir. Toplam yatırım maliyetinde m2 başına değerde en yüksek miktar soğuk iklimdir. Soğuk iklimi sırasıyla orta iklim ve sıcak iklim izlemektedir.

 

Çatı Bakım Onarım Tadilat

Çatılar yapıların en üst elemanlarıdır. Binayı yağış ve diğer atmosfer etkilerinden (sıcak, soğuk, rüzgar) korur. Çatılar taşıyıcı kısım ve çatı kaplaması olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Çatı tamiri işlemlerinde taşıyıcı sistem ve kaplama kısımları ayrı ayrı değerlendirilmeli eskimiş yıpranmış elemanlar yenisi ile değiştirilmelidir. Taşıyıcı kısım, malzemeye (ahşap, çelik, betonarme) çatı eğimi, kaplama malzemelerinin cinsine, ağırlığına ve  yüke bağlıdır.

Çatılardan ısı geçişi toplam kayıp içerisinde %25’ i bulmaktadır. Bu oran ısıtma ve soğutma giderlerini gereksiz arttırdığı gibi hem biyolojik konforu olumsuz etkilemekte, hem de ısıtma ve soğutmada dolaylı ve dolaysız olarak atmosfer, fosil yakıt atıkları ile kirletilmektedir. Binalar için son derece önemli olan çatıların bakım ve tamiri için gereken hassasiyet gösterildiği takdirde, çatı sistemlerinden maksimum verim alınabilmektedir.

ÇATI TADİLATI NASIL YAPILIR

Çatı tamiri yapılmadan önce baca dipleri, baca sıvaları, çatı iskeleti, su dereleri vb. tüm çatı elemanları uzman bir ekip tarafından en ufak ayrıntılara kadar dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Çok fazla hasar almış, tadilat yapılsa bile verim alınamayacak durumda olan çatıları onarmak yerine, doğru detaylar ile yeni bir çatı yapılması daha sağlıklı olacaktır.

Kiremit Çatı Kaplamalarının Tadilatı : Kiremitlerin döşenebilmesi için çatıda merteklerin üzerine kiremit altı tahtası çakılması ve bu tahta kaplamaların üzerine de nitelikli bir su geçirmez bitümlü membran örtü serilmesi gerekir. Bu örtü kiremitlerden sızabilecek suyun aşağıya geçmesini engellemek için kullanılır. Çatı kiremitleri tek tek kontrol edilmeli kırılan kiremitler yenisi ile değiştirilmelidir. Bakım ve kontrol aşamasında kiremitlere zarar vermeyecek şekilde üzerinde gezilmesine dikkat edilmelidir.

Baca Diplerinin Tadilatı:  Baca dipleri çeşitli su geçirmez yalıtım malzemeleri ile su sızmalarına karşı korunmaktadır. Yalıtım malzemeleri hava şartlarının etkileriyle zamanla yıpranabilir, belirli dönemlerde baca dipleri kontrol edilerek yalıtım kabiliyetini kaybetmiş ya da kaybetmek üzere olan malzemelerin yenisi ile değiştirilmesi gerekir.

Çatı İskeleti Tadilatı: Taşıyıcı sistemi tahta olan çatılarda dış etkenler nedeni ile zamanla çürüme, kırılma, esneme  vb. hasarlar alabilir ve çatı sistemi kendisinden beklenen görevi tam olarak yerine getiremez, bu tip hasarlar çatı çökmelerine bile sebebiyet verebilir, hasarlı çatı iskeleti elemanlarının mutlaka yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Su Yalıtım Örtüsü : Yırtılma delinme veya yıpranmaya maruz kalan su yalıtım örtüleri çatı yalıtım malzemeleri standardına uygun yeni malzemeler ile değiştirilmelidir.

Su Dereleri : Dereler su yalıtım membranı veya sürme esaslı çatı yalıtımı malzemeleri ile kaplanır. Dereler gözden geçirilmesi yırtılan veya kalköış membranlar yenisi ile değiştirilmelidir.

ÇATI ONARIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Çatı bakım onarım uygulamalarında kullanılan malzemeler CE belgeli, eğer yoksa TSE belgeli olmalıdır.

Çatı yapımı / yenilemesi işlerinde kullanılacak yalıtım ya da kaplama malzemeleri, proje veya detaya göre kullanılmalı eğer detay yok ise malzeme üreticilerinin teknik kılavuz ve broşürlerde tavsiye ettiği şekilde uygulanmalıdır.

Çatı yapımı uygulamasında çalışan personel kişisel koruyucu donanımlarını kullanmalı, malzeme ve yangın güvenliği sağlanmalıdır. Uygulamada şaloma kullanılacaksa çalışma bölgesinde mutlaka yangın tüpü bulundurulmalıdır.

kaynak : gnyapı

Yağmur Olukları

Bitişik nizam cadde ve sokaklarda yağmur sularının toplanması için oluk yapılması ve suların binadan uzaklaştırılması gerekir. Oluklar bir çeşit su yalıtım önlemi olarak da düşünülebilir. Özellikle bodrum duvarlarının sudan korunması için çok önemlidir.

Oluklar, yarım daire kesitli asma, kutu kesitli oturtma ve asma olurlar. Asma oluklar en çok uygulanan, sade ve maliyeti düşük ve en problemsiz olanlarıdır. Oturtma kutu kesitli oluklar pahalı ve karmaşık yapılıdır. Oluşacak hasarların maliyeti yüksek olduğu için  az uygulanırlar.

Çatı oluk ve yağmur iniş borularının boyutları genel olarak bölgenin aldığı yağış miktarına ve çatının eğimine göre belirlenir ve uygulanır.

Çinko olukların kesit alanı ve açınımı suyunu boşalttığı çatı bölümünün m2 alanına ve yağmur iniş borularının uzaklığına bağlıdır. 1 m2 çatı alanı için yatay iz düşümünde 0,8-12 cm oluk kesit alanı olarak kabul edilir.
Piyasada satılmakta olan çinko levhalar 100×200 cm dir. Levhalar persten uzunluğa paralel olarak çıkar. Normal çinko levhalarda uzunluğa paralel yönde kıvrımlar, profiller ve fitiller, çatlama ve kırılma yapacağı için kullanılmaya uygun değildir.

Oluklar ve yağmur iniş boruları 4-5 m uzunluğunda parçalar halinde hazırlanırlar ve lehimsiz olarak birleştirilirler. Derelerin çatı örtüsü ile birleşim detayında etek parçaları ilave edilir.

kaynak : gnyapı

Sıcak Çatılar

Karakteristik

Üst tarafı ısı yalıtımlı, mümkün olduğunca gözeneksiz betonarme, çelik, hafif metal veya ahşap çatı örtüleri, sıcak çatı olarak tanımlanırlar. Çatı kaplaması, üzerinde yürümeye elverişsiz veya üzerinde yürünebilir madeni takviyeli olarak imâl edilebilir. Her iki halde de çatı kaplaması su sızdırmaz özelliktedir.

Yardımcı döşeme

Taşıyıcı konstrüksiyon üzerine bir yardımcı kaplama yerleştirilir. Bu yardımcı kaplamanın görevi, üzerine yerleştirilecek buhar kesici için kuru bir zemin oluşturmak ve taşıyıcı konstrüksiyondaki ufak tefek pürüzleri örtmektir.

Böylece buhar kesici ve çatı tavanı arasında bir ayırıcı tabaka görevi gördüğü söylenebilir. İlave olarak bu tabakadan çatı tavanından sızan su buharını dışarı iletme görevi de beklenir. Son yıllardaki bilimsel araştırmalar, buhar kesicinin altındaki dengeleme tabakasının bu görevi yerine getiremeyeceğini kanıtlamıştır. Bu tabaka, çatı tavan sisteminde fark edilir bir nemden kurtulma sağlamaz. Çatı tavanı kuruduğu zaman aşağıya oda havasına doğru kurur.

Buhar kesici

Buhar kesicinin görevi, yalıtım tabakasına su buharı girmesini önlemektir. Bu onun “görünürdeki” vazifesidir. Pratikte korunması gereken yalıtım tabakası, sızan su buharından çok dış hava neminin tehlikesi altındadır. Genellikle buhar kesici olarak düş yüzeyi alta bakacak şekilde 500 lük bitümlü karton veya plastik membran kullanılır. Bu normal uygulamadır. Ayrıca bitümlü kartonun görevi, beton çatı tavanının kendi neminin ince gözenekli ısı yalıtım tabakasına geçmesini engellemektir. Bundan başka çatı kaplama çalışmaları sırasında yalıtım tabakasına giren nemi de toplayıp dışarı vermelidir. Bu nedenle iç tarafın sudan arındırılması için buhar kesicilerle çatı oluklar arasında bağlantı yapılması yararlı olur.

Batı ülkelerinde buhar kesici olarak metal folyolu sızdırmaz örtülerde kullanılır. Bu gereksiz ölçüde pahalı olduğundan nadiren uygulanır. Bir çok halde su buharı difüzyonu tehlikesi gözde büyütülür ve çatı tavanının kendisinin etkin bir buhar freni oluşturduğu unutulur. Aşırı sızdırmaz bir metal folyonun, buhar kesici olarak kullanılıp kullanılmayacağı difüzyon hesaplarıyla saptanır. Ancak ısı yalıtım tabakasının buhar basıncı yönünden rahatlatılması da söz konusuysa ve göz önüne alınacaksa bu hesaplamanın bir anlamı vardır.

Buhar kesici tabaka kendi içinde kapalı bir yapıya sahip olmalıdır. Eğer kaplamanın zeminden rüzgârın emici kuvvetleri sayesinde koparılması tehlikesi, ağır yalıtım tabakaları ve çakıl örtüleri yardımıyla bertaraf edilmişse, tabaka sadece noktasal olarak yapıştırılabilir. Batı ülkelerinde havalandırma kartonları, dengeleme tabakası olarak eklenir ve buhar kesici tabakası bunun üzerine yerleştirilir. Bu iki tabakanın, yani yardımcı kaplama ve buhar kesicinin yerine kullanılan kombine çatı şeritleri daha moderndir.

Batı Almanya’nın Endüstriyel Çatılar Çalışma Birliği buhar kesici olarak alüminyum folyolor, metal katkılı örtüler (kalınlık 0,1 mm) plastik folyolar, bitümlü sızdırmaz boyalar kullanılmasını önermektedir.

Isı yalıtım tabakası

Çatı tavanlarındaki ısı yalıtım tabakasının özel bir karakteristiği vardır. Bu tabaka, bir duvar sisteminin ısı yalıtım tabakasından daha dayanıklı olmalıdır. Batı ülkelerinde yalıtım tabakası olarak gittikçe artan ölçüde suni reçine köpükleri kullanılmaktadır. Ama bunların yerine nemden özenle korunup yerleştirilmesi gereken organik yalıtım levhaları da kullanılmaktadır.

Basınç dengeleme tabakası

Basınç dengeleme tabakası olarak öndüleli havalandırma kartonları, oluklu yapı kartonları
ve altları kaba kum serpiştirmeli çatı örtüleri, noktasal veya şeritsel olarak yapıştırılarak kullanılır. Batı Alman kitaplarında bu tabaka için halâ havalandırma kartonu deyimi kullanılmaktadır. Küçük kanalcıklar ve 1 ila 3 mm yüksekliğindeki ara boşluklarda bir hava hareketinin söz konusu bile olamayacağı açıktır. Bu oluklu yapı kartonları ve ondüle kartonlar için de geçerlidir. Ancak rüzgârın yönü tam olarak bu kanalcıkların ağızlarına yönelikse, kanal ağızlarında hava döner, fakat dar ara boşluklardaki hava kesinlikle hareket etmez.
Diğer faktörlere bağlı olarak aşırı basınçlı su buharlarının bu tabakayla dengelenmesi bile sınırlı olarak mümkündür.