Kategori arşivi: Genel

DUVARLARDA YANGIN YALITIMI

Duvarlarda yalıtım uygulaması; içten, ortadan ve dıştan olmak üzere üç şekilde yapılabilmektedir. İki kattan daha fazla binalardaki taşıyıcı duvarlar, ayak ve kolonlar en az F-90-A sınıfında inşa edilirler.

Duvarlar en az 10 cm kalınlıkta ağır betondan veya üzerleri en az 50 cm kalınlıkta derzleri geçirimsiz monte edilmiş plaklardan kaplanmış olmalıdır. En az bir tuğla kalınlığındaki kagir taşıyıcı duvar, kemer tonoz ve kubbelerin diğer standart ve yönetmeliklere uygun inşa edilmişler ise, 4 saatten kısa süreli yangınlar için ayrı bir kontrolü gerekmez. Kagir sistem çelik gergiler içeriyorsa, yapı elemanlarının yeterli bir zaman stabil kalmasını sağlayacak şekilde hesaplanarak boyutlandırılması zorunludur. Özel yapılarda ek hesaplar istenir.

Tabakalı bir duvarda yalıtım malzemesi, iki rijit tabaka arasına yerleştirilmiş ise, duvarın davranışının kötü olma olasılığı vardır. Zira, rijit tabakaların ince olması halinde, farklı genleşmelerin oluşması ve buna bağlı deformasyon ve bozulmalar olacaktır. Her ne kadar yangın kesici ekran ve engellerin bulunması, ısı tutuculuğunu azaltabilirse de ısıl dirençlerini artırarak yangının geçmesine engel olur. Diğer taraftan, bölme duvarlarında yangına dayanıklı yalıtım malzemelerinden taşyününün kullanılması durumunda yangının mekandan mekana geçişi büyük ölçüde önlenir.

Kaynak: https://www.gnyapi.com.tr/duvarlarda-yangin-yalitimi

Yapı Sınıfları Nelerdir

İnsanların, hayvanları ve bitkilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli yapı malzemeleri ile inşaa edilen tesislere yapı denir. Yapılar içerisindekileri olumsuz doğa koşullarından koruyan, tasarım ile birlikte bir çok yapı malzemesinin bir araya gelerek oluşturduğu bir bütündür.

Yapılarda belirli bir standart olmalıdır, bu standartlar insanların yaşadıkları ortamda konfor ve huzurlu yaşayabilmesi için asgari şartların sağlanmasıdır. Yapılar emniyetli, ekonomik, estetik ve fonksiyonel olmalıdır.

YAPI SINIFLARI NELERDİR.

Yapılar birçok özelliklerine göre değişik şekillerde sınıflandırılabilir.

İNŞAA MAKSATINA GÖRE YAPI SINIFLARI

Konaklama yapıları (otel vb.)

Sağlık Yapıları (hastane vb.)

Dini yapılar (Cami vb.)

Ticaret yapıları (iş merkesi vb.)

Sosyal yapılar (tiyato, sinema vb.)

Ulaştırma yapıları (yol, köprü vb.)

Su yapıları (baraj vb.)

Spor yapıları (stadyum vb.)

Eğitim yapıları (okul vb.)

Anıtlar

Konutlar (ev, apartman vb.)

Endüstri yapıları (fabrika vb.)

TAŞIYICI ELEMANLARINA GÖRE YAPI SINIFLARI

Yapının kaba inşaatına oluşturan ve yük taşıyan elemanların, yapılış ve üzerine gelen yükleri taşıyış şekillerine göre sınıflandırılmasıdır.

Yığma (masif) Yapılar : Binalardaki döşeme ve çatı gibi yatay taşıyıcı sistem yükleri, iç ve dış duvarlar tarafından taşınarak temele nakledilecek şekilde yapılan yapılardır. Bu tür yapılarda yükün tamamını duvar taşıdığı için, yapının bazı bölgelerindeki duvarların değiştirilmesi veya iptal edilmesi tehlikeli ve zordur. Ahşap yığma ve kagir yığma olarak ikiye ayrılırlar.

Karkas İskeletli Yapılar : Bu yapılarda yükü taşıma ve aktarma işlemi şu sıraya göre oluşturulmalıdır. Döşeme ve çatı kendi ağırlıklarını ve üzerlerine gelen yükleri yatay taşıyıcı elemanlar olan kirişlere iletirler. Daha sonra bu kirişler bu yükleri, üzerine oturdukları düşey taşıyıcı elemanlara  yani kolonlara iletirler. Kolonlarda bu yükleri temele iletirler. Yapıdaki bu sistem sayesinde kolonlar arasında boşluklar oluşur. Bu boşlukları kapatmak ve yapıyı bölmelere ayırmak için tuğla veya gaz beton bloklarından duvar örülür. Yapının bir kısmı karkas, bir kısmı da  ahşap yapılabillir. Bu tür yapılara karma yapı, veya yarı karkas, yarı yığma yapı denir.

Ahşap İskeletli Yapılar : Ahşap iskeletli yapılar; yatay ve düşey  taşıyıcı elemanları ağaçtan yapılan bir yapı türüdür. Tarihi evler vb.

Betonarme İskeletli Yapılar : Yatay ve düşey taşıyıcı sistemi betonarme yapı elemanlarından oluşan yapı türüdür. Ülkemizde en çok kullanılan yağı türüdür.

Çelik İskeletli Yapılar : Yatay ve düşey taşıyıcı elemanları çelikten yapılan yapılardır. Bu elemanlar çeşitli cins ve ebatlardaki, profil ve levhalardan; kaynak, cıvata ve perçin gibi birleştirme yöntemlerinden yararlanılarak oluşturulurlar.

Prefabrike Yapılar : Binanın taşıyıcı sistemini oluşturan yapı elemanları, inşaa mahalinde birleştirilebilecek şekilde önceden hazırlanan yapı türüdür. Hafif ve ağır prefabrike olmak üzere ikiye ayrılırlar.

SÜREKLİLİĞİNE GÖRE YAPI SINIFLARI

Yapı kullanım amacına hizmet edecek şekilde planlanırken, kullanım süresine göre geçici ve kalıcı olmak üzere iki kısma ayrılır.

Geçici Yapılar : Kısa ve geçici bir süre kullanılmak ve ihtiyaçlara cevap vermek üzere, başkasının ya da bizzat sahibinin toprağı üzerine yapılan şantiye binası, kulübe, vb. hafif yapılardır.

Kalıcı Yapılar : Süresiz kullanılmak veya uzun bir süre kullanılması ve belirli ihtiyaçlara cevap vermesi için yapılan yapılardır. Tapu siciline kayıtlıdırlar.

BULUNDUKLARI YERE GÖRE YAPI SINIFLARI

Yapılar tamamen büyük bir kısmı yer yüzeyinin altında veya üzerinde inşaa ediliş durumuna göre ikiye ayrılırlar

Alt Yapılar : Yol, su, kanalizasyon, köprü vb. ile zemin seviyesinin altında kalan yapılara denir.

Üst Yapılar : Zemin seviyesinin üstünde yapılan tüm yapılardır.

MÜLKİYETİNE GÖRE YAPI SINIFLARI

Resmi Yapılar : Devletin kamu ve kuruluşlarına yapmış veya yaptırmış olduğu yapılardır.

Vakıf Yapıları : Toplum hizmetlerinin devamlı olarak yürütülebilmesi için şahıs veya kurumlar tarafından yardım ve bağış olarak bırakılan mülk veya kapitalleri işletilen resmi nitelik taşıyan kuruluşlara vakıf denir. Vakıflar tarafından inşaa edilen  veya mülkiyetleri vakıflara devredilen yapılara vakıf yapıları denir.

Özel Yapılar : Şahıs veya işletmeler tarafından inşaa ettirilen veya çeşitli amaçlarla kullanılan yapılardır.

İNŞAA EVRELERİNE GÖRE YAPI SINIFLARI

Kaba Yapı : Temel, duvar, kolon, kiriş, döşeme vb. işleri kapsayan iş grubuna kaba yapı denir.

İnce Yapı : Bir yapıda kaba yapıdan sonra gelen ve sıva, boya, badana, yalıtım, temiz ve pis su tesisatı vb. işleri kapsayan ve kaba yapıyı örten uygulamalara ince yapı denir.

kaynak : https://www.gninsaat.com.tr/yapi-nedir-siniflari-nelerdir

Yapım Aşamasında Duvarlarda Yalıtım

Binaların yapım aşamasında, yapı malzemeleri ile de yalıtım önlemleri alınmalıdır. Duvarlarda izolasyon için delikli tuğla kullanılabilir. Ancak izolasyonu ses ve ısı için iyi bir şekilde sağlamak gerektiğinde ½ tuğla kalınlığında koruyucu  duvar ile bina duvarı arasına izolasyon malzemesi konulmalıdır. Ayrıca ısının en çok geçtiği pencere doğramaları ile duvar birleşim yerlerinde gerekli yalıtım iyi bir şekilde sağlanmalıdır. Eskiden bunu sağlamak için doğrama ile duvar arasına sünger, izofor, katranlı veya ziftli ip çekilebilir. Yeni teknolojiler sayesinde artık köpük yalıtımları ile bu sorunlar tamamen aşılabilmiştir. Doğramalar yerleştirildikten sonra sıva işi, mozaik, parapet ve denizlik işi tamamlanabilir.

Duvar yüzeyinde birleşen farklı malzemeleri asgariye indirmeli veya birleşim yerlerinde yüzeyine heraklit vb. levha çekildikten sonra sıvanmalıdır.

Eğer delik tuğla kullanılarak duvar örülecekse delikler daima duvar içerisinde kalmalı içe veya dışarı bakmamalıdır. Böyle olması durumunda ses ve ısı yalıtımı özelliği kaybolacaktır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/duvarlarda-yalitim

Depremden Korunmada Yalıtım Önlemleri

İç ve dış ortamdan kaynaklanan etmenler nedeniyle, başta yapı taşıyıcı sistemi olmak üzere, yapının çeşitli bölümlerinde birtakım hasarlar oluşmaktadır. Taşıyıcı sisteminde hasar oluşmuş yapılarınsa, kullanıcıları fizyolojik ve ekonomik anlamda olumsuz etkilemesinin yanı sıra, deprem gibi doğal af etlere karşı savunmasız kalması söz konusu olabilmektedir.

Türkiye gibi depremle iç içe olan bir ülkede, yapı taşıyıcı sisteminin güvenliğinin sağlanması ve sistemdeki yalıtım uygulamalarının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle yapıların, döşemelerinde, duvarlarında ve duvar boşluklarında, çatılarında ve yine derzlerinde yalıtım önlemleri alınmalıdır. Öte yandan, yapılarda alınacak önlemler, yapının bulunduğu iklim koşullarına, işlevsel ya da estetik kaygılara göre değişiklik gösterse de, bazı temel prensiplerin detaylarda, doğru bir şekilde uygulanması önlemlerin işlerliği açısından önemlidir. Bu anlamda örneğin;

Tasarım aşamasında, yapılarda kullanılan ürünlerin birbiriyle uyumlu çalışabilecek özellikte seçilmesi,

Aynı zamanda, ürünlerin iç ve dış çevresel etmenlere karşı dayanımı yüksek ürünlerden seçilmesi,

Uygulama aşamasında, ısı köprüleri oluşturulmaması,

Yalıtım uygulaması yapılacak yüzeyin temiz ve sorunsuz olması,

Yalıtım uygulamaları sırasında, aşamalar arasındaki sürekliliğin sağlanabilmesi,

Kullanılan ürünlerin teknik şartnamelerinde belirtilen şekilde uygulanarak zarar görmemesi,

Genleşme derzlerinin kapatılmaması,

Yalıtımın sürekliliğinin tüm yapıda sağlanması gibi konulara özen gösterilmelidir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/deprem-yalitim-uygulamalari

Kentsel Dönüşüm Kredisi Şartları

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında bağımsız bölümü hisseli olan malikler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalayan bankalardan, bağımsız bölüm başına en fazla 100.000 TL tutarında, birden fazla konutu veya işyeri bulunanlar ise en fazla 500.000 TL tutarında kentsel dönüşüm kredisi faiz desteğinden yararlanabilmektedir.

Kat maliklerinin kullanacakları kredilere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan konutlar için yıllık % 4 (aylık 0,33), işyerleri için yıllık % 3 (aylık 0,25) faiz desteği verilmektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİ KULLANIM ŞARTLARI

Kensel dönüşüm kira yardımı imkanından faydalanan kat malikleri kredi faiz desteğinden yararlanamayacaklardır. Faiz desteği ile kira yardımı arasında bir seçim yapmaları gerekmektedir.

Kat maliklerinin tek başlarına konut edinmek için istedikleri bankadan kredi kullanabilirler, bu konuda bir zorunluluk bulunmamaktadır. Fakat tüm kat malikleri birlikte yeni bina bir yaptırmak istiyorlarsa aynı bankadan kredi kullanmaları gerekmektedir.

Kanun kapsamında verilecek faiz desteği kredi süresinin bitimine kadar devam edecektir fakat geri ödemesi yapılmayan krediler için bakanlık tarafından karşılanacak faiz desteği tutarlarının ödemeleri durdurulacaktır.

Konutlar için kullanılacak kredilerin süresi 2 yıl anapara ödemesiz, 10 yıl vadeli, işyerleri için ise 2 yıl anapara ödemesiz ve 7 yıl vadeli olarak gerçekleştirilecektir.

KREDİ BAŞVURU EVRAKLARI

Kat malikleri, bankaların diğer kredi başvuru evraklarına ek olarak tapu belgesi veya tapu taşınmaz kaydı, riskli bina tespit raporu inceleme formu, riskli yapısını boşalttığına/boşaltacağına dair taahhütname ile birlikte kendilerine en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilmektedirler.

kaynak : https://www.gninsaat.com.tr/kentsel-donusum-kredisi-sartlari

Denizlik Montajı

Tüm pencerelerin alt kısımlarında mevcut bulunan denizlikler veya denizliklerin yağmur kanalı uygulanan yalıtım içerisinde kalıyorsa, sistemi yağmur ve benzeri su akıntılarına karşı korunmak amacıyla denizlik profili uygulanacaktır.

 

Oluklu Galvanize Sac Örtüler

Pek önemli olmayan açık veya kapalı depo sundurma vb. hacimlerin çatı örtüsü sıcak galvanize edilmiş ondüle sac levhalarla gerçekleştirilir. Ancak, galvanize kaplama zamanla genleşmeler sonucu pul ayrılma veya birleşim derzlerinde ki sürtünmelerden aşınması nedeniyle paslanmalar başlar. Yurdumuzda İç Anadolu ve Karadeniz kıyı şeridi içindeki bazı bölgelerde çok kullanılmış olan sac levhalarda genişlik : 60-130 cm, uzunluk 140,300,600 cm dir. Ahşap bir sistem üzerine kadronlar veya makas sistemi üzerine saçağa paralel aşıklar oturtmak gerekir. Levhalar bu kadron veya aşıklar üzerine vidalar yardımıyla tesbit edilirler.Vidalamalar levhaların akıntı yönündeki ondüle bindirmeler üzerinden yapılır. Bindirmeler bir veya iki dalga boyu olur. Çatı eğiminde dik yöndeki bindirme payı 8-12 cm kadardır. Çatı eğim açısının azalması ile bu bindirme payına 17 cm kadar çıkarabilir. Saçaklar ve damlalık şeklinde açık bırakılır veya binanın önemine göre çinko veya PVC oluklar ve düşey borular kullanılır.Olukları taşıyan kepçeler merteklerin üstüne veya yanına vidalanır.Etek çinkosunu tesbit etmek için mertek uçlarını birbirine bağlayan bir lata eklemek ve etek kenarını bu lataya çivilemek yeter. Dalgalı sac levhaların mah 3=%5, çok karlı bölgelerde %6 olmalıdır.

Mahyadaki birleşiminde kalan açıklığı kapatmak için, ülkemizdeki uygulamalardan yararlanabilecek bir eleman yoktur, bu nedenle ya yerinde kolayca uydurulabilecek kurşun levhalardan yararlanmak veya gerekli korozyon önleyici tedbirler alındıktan sonra asbestli çimento oluklu levha özel parçalarından yararlanmak gerekir.

kaynak : gnyapı

 

Seramik Fayans Kalebodur Uygulamaları

Bina toplantı odaları, bodrum katı, bina giriş ve çıkışları gibi ıslak zeminlere yapılan fayans, kalebodur ve seramik uygulamaları, uygulanan zeminde hijyen ve estetik görünümü birarada sağlamaktadır. Uygulanacak zeminin alanına göre farklı büyüklüklerde seçilebilecek fayans ve seramik çeşitleri kaplandığı alanda kir tutmayan ve kolay temizlenebilir özelliğiyle bina içi temizlik işlerinizin daha kısa sürede bitmesini sağlarken şık bir görünüm yakalanmasına yardımcı olacaktır.

kaynak : https://www.gnyapi.com.tr/seramik-fayans-kalebodur

Sitemaps

http://www.guneyyapimantolama.com/ahsap-kirma-cati-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/ahsap-lifli-levhalar/
http://www.guneyyapimantolama.com/ahsap-polimer-kompozitler/
http://www.guneyyapimantolama.com/alsecco-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/alsecco-dis-cephe-mantolama-paket-sistemleri-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/alsecco-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/alsecco-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/alsecco-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/american-siding/
http://www.guneyyapimantolama.com/apartman-mantolama-karari-nasil-alinir/
http://www.guneyyapimantolama.com/asfalt-saplar/
http://www.guneyyapimantolama.com/asma-ahsap-catilar/
http://www.guneyyapimantolama.com/ayak-sesi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/baglanti-durumuna-gore-giydirme-cepheler/
http://www.guneyyapimantolama.com/basincli-su-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/baumit-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/baumit-dis-cephe-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/baumit-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/baumit-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/baumit-open-dis-cephe-isi-yalitim-sistemleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/baumit-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/besik-ortusu-asma-catilar/
http://www.guneyyapimantolama.com/betonarme-kirma-cati-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-dis-cephe-kaplamalari-cesitleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-dis-pencereleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-ici-terlemesi-ve-onlenmesi/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-isi-kayiplari-ve-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-isi-yalitimi-bina-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-isi-yalitimi-genel-sartname/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-isi-yalitiminda-kullanilan-yalitim-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/binalarda-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/binalarda-isi-yalitim-yonetmeligi/
http://www.guneyyapimantolama.com/binalarda-su-buhari-yogusmasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-mantolama-bina-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-mantolama-bina-isi-yalitimi-uygulamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-mantolama-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-ses-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/bir-bina-isi-yalitiminin-iyi-yapildigini-nasil-anlayabiliriz/
http://www.guneyyapimantolama.com/bitkisel-cati-kaplamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/bitumlu-cati-kaplamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/bodrum-duvarlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/bodrum-ve-temel-perdelerde-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/boru-yalitimlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/btb-uzerine-mantolama-yapilirmi/
http://www.guneyyapimantolama.com/buhar-gecisi-difuzon/
http://www.guneyyapimantolama.com/buzhanelerde-ic-kaplamalar/
http://www.guneyyapimantolama.com/camlarin-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/cam-yunu-cati-uygulamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/camyunu-isi-yalitim-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/cam-yunu-isi-yalitim-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/cam-yunu-isi-yalitim-malzemeleri-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/capatect-dalmacyali-dis-cephe-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/capatect-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/capatect-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/capatect-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/capatect-mantolama-fiyatlari-2013/
http://www.guneyyapimantolama.com/capatect-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/cati/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/cati/page/2/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/cati/page/3/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/dis-cephe-boya-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/dis-cephe-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/dis-cephe-mantolama/page/2/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/drenaj/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/10/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/11/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/12/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/13/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/14/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/15/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/16/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/17/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/18/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/2/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/3/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/4/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/5/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/6/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/7/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/8/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/9/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/isi-yalitimi/page/2/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/isi-yalitimi/page/3/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/isi-yalitimi/page/4/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/isi-yalitimi/page/5/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/isi-yalitimi/page/6/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/isi-yalitimi/page/7/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/isi-yalitimi/page/8/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/isi-yalitimi/page/9/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/izolasyon/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/izolasyon/page/2/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/mantolama-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/mantolama-2/page/2/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/mantolama-2/page/3/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/mantolama-2/page/4/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/mantolama-2/page/5/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/mantolama-2/page/6/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/mantolama-2/page/7/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/mantolama-2/page/8/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/mantolama-fiyatlari/page/2/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/siding/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/su-yalitimi-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/yalitim/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/yalitim-kredileri/
http://www.guneyyapimantolama.com/cati-bakim-onarim-tadilat/
http://www.guneyyapimantolama.com/cati-cesitleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/cati-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/catilarda-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/catilarda-su-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/cati-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/cati-mantolama-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/cati-onarimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/cati-tadilati/
http://www.guneyyapimantolama.com/cati-uygulama/
http://www.guneyyapimantolama.com/cati-uygulamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/cati-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/cati-yalitimi-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/catiyi-sinirlayan-elemanlar/
http://www.guneyyapimantolama.com/catlak-kopruleyen-su-gecirimsiz-dis-cephe-kaplamasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/cbs-izoguard-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/cbs-izoguard-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/cbs-izoguard-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/cbs-izoguard-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/cephe-kaplama-sistemleri-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/cephe-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/cephenin-yikilip-yeniden-yapimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/cevreye-duyarsiz-binalarda-yasiyoruz/
http://www.guneyyapimantolama.com/dalmacyali-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dalmacyali-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dalmacyali-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dalmacyali-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-boya/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-boya-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-giydirme-sistemleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-isi-yalitimi-ne-zaman-yapilir/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-kaplama/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-kaplama-nasil-yapilir/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-kaplama-sistemleri-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-kaplama-sivalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-mantolama-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-mantolama-asamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-mantolama-nelere-yapilir/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-mantolama-nerelere-yapilir/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-mantolama-sistemleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-mantolama-uygulamasinin-faydalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-suslemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-yalitim/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-yalitiminin-maliyeti-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-drenaj-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-duvar-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-duvarlarin-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-mantolama-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/distan-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/dogal-tas-cati-kaplamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/doseme-betonu-uzerinde-yapilan-isi-yalitim-uygulamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/doseme-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/dosemelerde-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/dosemelerde-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/dosemelerde-su-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/dow-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dow-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dow-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dow-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/drenaj-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/drenaj-uygulamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/drenaj-ve-bohcalama-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/dufa-dis-cephe-boya-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dusey-duvar-yalitim-tabakalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/duvarlarda-distan-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/duvarlarda-su-ve-nem-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/duvarlarin-iceriden-mantolanmasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/dyo-dis-cephe-boya-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dyo-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dyo-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dyo-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dyo-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dyo-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/ek-uygulamalar/
http://www.guneyyapimantolama.com/elastomerik-kaucuk-kopugu/
http://www.guneyyapimantolama.com/elyaf-seluloz-yalitim/
http://www.guneyyapimantolama.com/endustriyel-yapilarda-yangin-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/enerji-kimlik-belgesi/
http://www.guneyyapimantolama.com/eps-isi-yalitim-levhalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/ev-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/favori-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/favori-dis-cephe-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/favori-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/favori-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/fawori-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/fenol-kopugu/
http://www.guneyyapimantolama.com/fenol-kopugu-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/filli-boya/
http://www.guneyyapimantolama.com/filli-boya-capatect-dalmacyali-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/filli-boya-dis-cephe-boya-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/filli-boya-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/filli-boya-expert-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/filli-boya-expert-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/filli-boya-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/filli-boya-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/filli-boya-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/filli-boya-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/fireboard/
http://www.guneyyapimantolama.com/fugali-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/fugali-mantolama-fiyatlari-istanbul/
http://www.guneyyapimantolama.com/gazbeton-donatisiz-yapi-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/genlestirilmis-perlit/
http://www.guneyyapimantolama.com/gezilmeyen-teras-cati-uygulama-asamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/giydirme-cepheler/
http://www.guneyyapimantolama.com/glaser-yontemi/
http://www.guneyyapimantolama.com/gnyapi-kurumsal/
http://www.guneyyapimantolama.com/gunes-paneli-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/hatali-mantolama-sokumu-nasil-yapilir/
http://www.guneyyapimantolama.com/hava-ses-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/havuzlarda-su-ve-nem-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/hidrofoblastirici-su-itici-maddeler/
http://www.guneyyapimantolama.com/ic-cephe-mantolama-ile-dis-cephe-mantolama-karsilastirmasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/ic-drenaj/
http://www.guneyyapimantolama.com/icten-yalitim/
http://www.guneyyapimantolama.com/isicam-s/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-izolasyonu/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-kopruleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-hesaplarinda-kullanilan-tanimlar/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-cevre-korur/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-din-4108/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-ile-ilgili-yururlukteki-kurallar/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-ilk-yatirim-ve-isletme-maliyetlerini-azaltir/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-izolasyon-dis-cephe-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-konfor-saglar/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-levhalari-icin-sivama-harci/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-nasil-yapilir/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitiminda-sikca-sorulan-sorular/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitiminda-yanlislar-ve-dogrular/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-nedir-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-nerelere-yapilir/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitiminin-avantajlari-nelerdir/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-saglikli-yasam-sunar/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-ve-isi-transferi/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-levhalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-malzemeleri-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-malzemeleri-3/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-malzemeleri-4/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-malzemeleri-cesitleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-malzemeleri-fonkisyonlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-malzemeleri-istenilen-ozellikler/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-malzemeleri-mantolama-malzemeleri-mikro-gozenekli/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-malzemelerinin-karsilastirilmasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-sistemleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-sistemleri-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-urunleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-uygulamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/istanbul-mantolama-firmalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/izocam-dis-cephe-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/izocam-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/izocam-isi-yalitimi-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/izocam-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/izoder-isi-su-ses-ve-yangin-yalitimcilari-dernegi/
http://www.guneyyapimantolama.com/izoder-uyeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/izolasyon-firmalari-isi-yalitim-firmalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/izolasyon-fiyat-listesi/
http://www.guneyyapimantolama.com/izolasyon-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/izolasyon-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/jotun-dis-cephe-boya-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/kale-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/kale-dis-cephe-mantolama-paket-sistemi-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/kale-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/kale-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/karma-catilar/
http://www.guneyyapimantolama.com/kirma-asma-catilar/
http://www.guneyyapimantolama.com/knauf-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/knauf-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/knauf-vidipan/
http://www.guneyyapimantolama.com/kolon-kiris-ve-perde-duvarlarin-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/kuru-hava-argon/
http://www.guneyyapimantolama.com/links/
http://www.guneyyapimantolama.com/low-e-isi-kontrol-camlari-ile-pencere-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantar-isi-yalitim-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-cesitleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolamada-dikkat-edilmesi-gerekenler/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolamada-isi-yalitiminda-sikca-sorulan-sorular/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolamada-yapilan-hatalar/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolamada-yapilan-hatalar-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-devlet-destegi/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-firmalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-firmalari-mantolama-sirketleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-fiyatlari-mantolama-firmalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-fiyat-listesi/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-genel-sartname/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-harclari-ve-dis-cephe-kaplamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-istanbul/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-kanunu/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-m2-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-malzemeleri-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-malzemeleri-ozellikleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolamami-nasil-koruyabilirim/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nasil-yapilir/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nasil-yapilir-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-neden-yapilmalidir/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/10/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/11/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/12/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/13/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/14/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/15/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/16/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/17/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/2/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/3/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/4/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/5/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/6/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/7/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/8/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/9/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-ne-kadar-tasarruf-saglar/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-puf-noktalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-sistemleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-sozlesmesi/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-teklifi-ornegi/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-teknik-detaylar/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-urun-ozellikleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-uygulamasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-uygulama-siralamasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-uygulama-teknikleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-yangin-testini-gecti/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-yapitirirken-nelere-dikkat-etmeliyiz/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantoloma-mantolma-mantalama-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/marshall-dis-cephe-boya-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/marshall-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/marshall-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/marshall-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/marshall-thermos-dis-cephe-mantolama-paket-sistemleri-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/marshall-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/mavi-kale-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/mavi-kale-dis-cephe-mantolama-paket-sistemi-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/mavi-kale-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/mavi-kale-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/mertek-aralarinda-cati-yalitim-uygulamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/metaller-plastik-malzemeler/
http://www.guneyyapimantolama.com/metal-ortulu-cati-ve-cephelerde-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/misir-mimarisinde-cephe/
http://www.guneyyapimantolama.com/ortadan-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/oturtma-cati-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/pencere-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/pencerelerde-isi-yalitimi-nasil-yapilir/
http://www.guneyyapimantolama.com/pencere-ve-camli-dis-kapilarda-yalitim-uygulamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/perlit-yalitim-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/polimer-yalitim-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-dis-cephe/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-dis-cephe-boya-fiyati/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-exelans-enerji-dis-cephe-mantolama-fiyatlari-2013/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-exelans-enerji-eps-isi-yalitim-levhasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-exelans-enerji-isi-yalitim-mantolama-sivasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-exelans-enerji-karbonlu-eps/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-mantolama-exelans-enerji-bitumlu-likit-membran/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-mantolama-exelans-enerji-cimento-su-yalitimi-yari-esnek/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-mantolama-exelans-enerji-derz-dolgu-harci/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-mantolama-exelans-enerji-granit-yapistirma-harci/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-mantolama-exelans-enerji-hazir-dekoratif-kaplama/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-mantolama-exelans-enerji-isi-yalitimi-duzeltme-macunu/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-mantolama-exelans-enerji-kristalize-su-yalitim-harci/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-mantolama-exelans-enerji-membran/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-mantolama-exelans-enerji-seramik-yapistirma-harci/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-mantolama-exelans-enerji-yapistirma-harci/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-yalitim-sigortasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-airrock-yalitim-levhalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-dachrock-yalitim-levhasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-durock/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-fasrock-150-yalitim-levhasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-fasrock-l-yalitim-levhasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-fasrock-yalitim-levhasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-fixrock-yalitim-levhasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-frontrock-max-e-yalitim-levhasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-monrock-max-e-isi-yalitim-levhasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-multirock-yalitim-levhasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-roofrock-cati-yalitim-levhasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-steprock-hd-levha/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-steprock-nd-mineral-yalitim-levhasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-tasyunu-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/rulo-siva-akrilik-esasli-dekoratif-dis-cephe-kaplamasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/ruzgar-ve-yagislar/
http://www.guneyyapimantolama.com/sandvic-duvar-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/sekerbank-ekokredi/
http://www.guneyyapimantolama.com/sesin-yansitilmasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/ses-yalitim-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/shingle-uygulamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/sicak-catilar/
http://www.guneyyapimantolama.com/sicak-catilarda-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/sicak-catilarda-nokta-detaylari/
http://www.guneyyapimantolama.com/sikayet-yonetimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/sivi-yalitkanlar-ile-su-yalitimi-uygulamasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/soguk-catilarin-konstruksiyon-elemanlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/soguk-cati-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/soguk-hava-depolarinin-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/soguk-ve-sicak-catilarin-farki/
http://www.guneyyapimantolama.com/soguk-yapilar/
http://www.guneyyapimantolama.com/styrapor-strafor-ve-sert-poliuretan-kopuk/
http://www.guneyyapimantolama.com/subasman-nasil-yapilir/
http://www.guneyyapimantolama.com/subasman-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/su-basman-profilinin-yerlestirilmesi/
http://www.guneyyapimantolama.com/su-buhari-yayilmasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/su-izolasyonu/
http://www.guneyyapimantolama.com/support-ve-boru-gecislerinde-yalitim/
http://www.guneyyapimantolama.com/su-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/su-yalitim-malzemeleri-nelerdir/
http://www.guneyyapimantolama.com/taksitle-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/tasyunu-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/temel-su-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/teras-cati-su-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/teras-cati-uygulamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/teras-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/termo-elektrik-santrallarde-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/ters-teras-catilar/
http://www.guneyyapimantolama.com/ters-teras-catilarda-su-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/tesisatlarda-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/tesisatlarda-isi-yalitimi-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/toprak-alti-dis-duvar-subasman-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/turkiye-finans-yalitim-mantolama-kredisi/
http://www.guneyyapimantolama.com/uzay-kafes-ortu-sistemleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/vanalarda-kutulari-veya-vana-ceketleri-ile-yapilan-uygulamalar/
http://www.guneyyapimantolama.com/vitra-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/vitra-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/vitra-therm-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/vitra-therm-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/vitra-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/wabietherm-wagner-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/wagner-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/wagner-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/wagner-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/wagner-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/weber-dis-cephe-boya-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/weber-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/weber-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/weber-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/weber-markem-dis-cephe-mantolama-paket-sistemi-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/weber-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/xps-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/yagmur-oluklari/
http://www.guneyyapimantolama.com/yalitim/
http://www.guneyyapimantolama.com/yalitim-bloklari/
http://www.guneyyapimantolama.com/yalitim-cozumleri-nelerdir/
http://www.guneyyapimantolama.com/yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/yalitim-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/yalitim-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/yalitim-nedir-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/yalitim-ve-hasta-bina-sendromu/
http://www.guneyyapimantolama.com/yalitim-ve-sandvic-paneller/
http://www.guneyyapimantolama.com/yangin-yalitimi-ve-yangin-yalitim-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/yangin-yalitim-teknikleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/yapi-kabuguna-etki-eden-isi-ve-nem-etkileri/
http://www.guneyyapimantolama.com/yapi-kabugunda-isi-denetimi-isisal-konfor-iliskisi/
http://www.guneyyapimantolama.com/yapilarda-su-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/yenilenebilir-enerji-kaynaklari/
http://www.guneyyapimantolama.com/yuksek-performansli-isi-yalitim-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/ziraat-bankasi-yalitim-kredisi/

Havuzlarda Su ve Nem Yalıtımı

Kasım 1981 tarihinde yayınlanan TS 3599 ile su depoları ve yüzme havuzlarının sızdırma yalıtım tasarımı ve yapım kuralları, havuz yalıtımı ile ilgili sektöre yön vermiştir. Bu standartta yer alan sıcak asfalt uygulamalı, okside bitümlü örtülerin üniform üretim kalınlığına sahip oluşları, kullanılan kat adedinin izlenebilir oluşu, havuzların kaçınılmaz sonucu rötre çatlaklarından etkilenmemesi, yüksek tonajda yüklemelere dayanıklı oluşu gibi faktörle, diğer sürme türü likitlere veya kimyasal katkı malzemelerine göre güvenilir üstünlükleri olarak belirlenmiş ve tercih edilir olmuşlardır.
Zaman içinde yapı malzemelerinde meydana gelen gelişmeler, polimer bitümlü, esnek, polyester keçe taşıyıcılı şalümo alevi uygulamalı örtülerin getirdiği pratiklik tercihi pekiştirilmiştir. Havuzlarda genel prensip statik çanak, yalıtım örtüleri ve kaplamayı taşıyan elemanın üçlü sistemi şeklindedir.
Yalıtım üzerine yapışacağı statik çanak yüzeyin ahşap mala perdahlı ve köşelerin 40-45oC pahlı olması gerekir. Sürülen astar kuruduktan sonra iki kattan oluşan, su derinliğine göre belirlenen örtü tipleri şalüma alevi ile uygulanır.  Yalıtımdan sonra tabanda koruma betonu, perdelerde ise derinliğe bağlı olarak tuğla veya ince bir perde teşkil edilir.  Kaplama tabakasını taşıyacak olan bu elemanın gerek vibrasyondan gerek havuzun dolma boşalma esnasında oluşabilecek ayrılma olayına karşı üst noktada yassı bir çerçeve kirişi oluşturması veya ankraj elemanı ile önlem alınması yaralıdır. Ankraj elemanı özellikle havuz dışında su basıncı bulunması ve havuzun herhangi bir nedenle boş durumda tutulması halinde önem kazanmaktadır.
Havuz su savağının yandan veya üstten oluşu prensibi değiştirmez. Ancak bütün su giriş, çıkış, aydınlatma ve seyir pencereleri ankraj elemanları gibi yalıtımı delen geçişlerde flanşlı sistemlerin kullanılması zorunludur. Özetle havuzlarda su yalıtımı genellikle yalıtım örtüleri, geçirimsiz beton ve cam gibi takviyeli kaplamalar ile yapılmaktadır.
Örtülerle Yapılan Havuz Yalıtımı
Haznelerin yatay, düşey, eğri ve eğimli yüzeylerine uygulanır: İçinde taşıyıcılı bir bitüm bazlı yalıtım örtüleri iki veya çok katlı olarak düzenlenerek, katların birbirine ve yüzeye sıcak bitüm ile yapıştırılan yalıtım şeklidir.
Bu yalıtım örtü malzemeleri elastik olup, iyi bir çekme ve mukavemetine sahiptirler. Çeşitli uzama katsayılarına sahip türleri de vardır. Betonarme sistemde olabilecek hareketlerle ilgisi olmadığı için kolaylıkla devre dışı kalmazlar. Hem içten dışa hem de dıştan içe olan su basınçlarına karşı yalıtım özelliği vardır. Uygulamada duvar yalıtımı tamamlandıktan hemen sonra koruyucu tabaka gerekir. Bu tabaka üzerine ayrıca kaplama malzemesi uygulanır.
Geçirimsiz Beton İle Yapılan Havuz Yalıtımı
Su kanallarının yüzlerine uygulanan, uygun granülometri ve gerektiğinde geçirimsizliği sağlayan katkı maddeleri kullanılarak yapılan ve en az 10 cm kalınlığında beton bir tabaka oluşturan su yalıtımı yöntemidir.
Cam Lifi Takviyeli Plastik Kaplama İle Yapılan Havuz Yalıtımı
Haznelerin yatay, eğri, eğimli ve düşey polyesterin cam elyafı ile takviye edilmesi suretiyle yüzeyde bir kaplama tabakası oluşturacak biçimde döşenmesiyle oluşur.
Havuz yalıtımları aşağıdaki temel unsurun çok iyi çözülmesi ve buna göre gerekli önlemlerin alınmasını gerektirir. Kısaca bunlar;
1-Sisteme etki edebilecek, özellikle yatay titreşimler.
2-Sisteme etki edebilecek, düşey ve yatay yükler.
3-Isı genleşmeleri.
4-Betonun geçirimsizliği.
5-İçten dışa/dıştan içe su basıncıdır.