Kategori arşivi: Genel

Bodrum Duvarları

Bodrum katlarının toprağa bitişik dış duvarlarında topraktan su gelmesini önlemek için, duvarın dış tarafına su yalıtımı yapılması zaruridir. Su yalıtım tabakasının, hasar görmesini önlemek için korunması gerekir. Bu koruma, yeni bir briket duvar örmek ve beton perde yapmak gibi pahalı sistemler yerine EPS levhalar ile çok ekonomik olarak gerçekleşebilir. EPS levhalar uygun yapıştırıcılar ile su yalıtım tabakasına yapıştırılarak problem çok süratli ve ekonomik şekilde çökülebilir. Su yalıtımı üzerine arada boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılan EPS levhalar, ısı yalıtımını da başarıyla sağlarlar. Bodrum duvarlarında hacimce su emme oranı %1 ve daha küçük olan ürünler kullanılmalıdır.

Rulo sıva akrilik esaslı dekoratif dıs cephe kaplaması

Mantolama sistemlerinde son kat kaplama sıvası olarak, dekoratif dış cephe kaplaması olarak kullanılır. Saf akrilik reçinesi esaslı, rulo ile uygulanan, kullanıma hazır dekoratif dış cephe kaplamasıdır. Çok sayıda dekoratif renk seçeneği vardır. Mantolama sistemlerinde son  kat kaplama olarak veya brüt beton-sıva yüzeylerde dekoratif dış cephe kaplaması olarak uygulanır. Su bazlıdır, kokusuzdur, solvent içermediğinden iç ve dış kullanıma uygundur.

Support ve Boru Geçişlerinde Yalıtım

Sıcak veya soğuk akışkan taşıyan borular genellikle direkt konsollar üzerine oturtulmaktadır. Böyle yapılmakla hem ısı köprüsü oluşturarak ısı kaybına neden olmaktadır, hem de soğuk su borularında yoğuşma problemi ile sıkça karşılaşılmaktadır. Bu problemlerle karşılaşmamak için supportların sert , ısı yalıtım özelliği olan malzemeyle yapılması gerekir. Artık ülkemizde de bu tür ürünler mevcuttur. Aynı zamanda ses yalıtımı da yapılmış olup, borudaki titreşim yoluyla yayılacak bir ses geçişi engellenmiş olur.

Yukarıdaki sorunların benzeri boruların duvar ve döşeme geçişlerinde de karşılaşılmaktadır. Isı kaybı, yoğuşma ve tireşim sorununu önlemek için bu geçişlerde gerekli yerlerde flex türü ürünlerle geçmek gerekir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/support-boru-gecislerinde-yalitim

Sesin Yansıtılması

Sert, rijit ve düz yüzeyler ( beton,taş, tuğla vb.) kendilerine çarpan yaklaşık tüm ses enerjisini yansıtırlar. Yansımada, gelen ve yansıyan ışınlar aynı düzlemde yer alır ve geliş açısı ile yansıma açısı eşit olur. Yansımanın oluşabilmesinin ön koşulu ses dalgalarının dalga boylarının, yansıtıcı yüzeylerin boyutlarıyla kıyaslandığında küçük olmasıdır. Bu kural, özellikle, düşük frekanslarda önem kazanmaktadır. Dışbükey yüzeyler, saçıcı özellik taşırken, içbükey yüzeyler yansımış ses dalgalarının yoğunlaştırırlar.

Beyin ve kulak, ilk gelen sesten 50 milisaniyeden az sürede gelen tüm yansımaları erken yansıma olarak kabul eder. Yansımış sesin direkt sesten 20 milisaniye farkla kulağa ulaştığı konumlar ise ideal yansıma olarak kabul edilir. Ancak konser salonları için bu değer 40 milisaniyeye kadar çıkabilmektedir. Yansımış sesin direkt sesten geliş süresi farkı 60 milisaniyeyi bulursa belirgin bir eko oluşur. Bu, her iki sesin arasında yaklaşık 21.5 metrelik yol farkının olduğunu gösterir. Hacim içerisindeki, özellikle kaynağa yakın yüzeylerin yansıtıcı olarak tasarlanması alıcı noktaların yeterli erken yansıma alması bakımından önemlidir. Sahneyi çevreleyen kabuk ve sahne evi asılı yansıtıcılar sesin izleyicilere ulaşmasına yardımcı olur. Bu amaçla hem ucuz, mobil üniteler hem de pahalı sabit konstrüksiyonlar kullanılır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sesin-yansitilmasi

Bağlantı durumuna göre giydirme cepheler

Yapı taşıyıcı sistemi ile cephe ızgarası veya panelleri arasındaki bağlantılar, döşeme kenarının üstünde, alnında veya altında yapılabilir. Dikmelerin bağlantı noktasından asılması en rasyonel ve yaygın çözüm olmakla birlikte, o noktaya oturtulması da olanaklıdır. Bina taşıyıcı sistemi ile cephe ızgarası arasındaki bağlantının ara kat döşemesi üzerinde yapılması uygulama kolaylığını getirirken, alnında yapılması cephe sisteminin tümüyle iç ortamdan bağımsız olmasını sağlar. Cephe sisteminde dikmelerin asılması veya oturtulması farklı sonuçlar verir. Dikmelerin asılması durumunda, ızgara yüklendiğinde dikmeler çekmeye çalışır ve bir bükülme ortaya çıkmaz.

Kat döşemeleri arasındaki uygulamada biri sabit, diğeri kayar iki adet, döşeme üzerinde bulunan taşıyıcı parapetten yararlanılması durumunda biri sabit, diğer ikisi kayar üç adet mesnet noktası bulunmaktadır (Aygün, 1996). Mesnet sayısının iki olması bağlantı birleşen sayısını azaltır ve taşıyıcı bir parapet duvarını gerektirmez. Ama üçlü mesnet durumunda rijitlik arttığından dikme kalınlığı azalır.

Cam birleşimi, sistemdeki tek veya çift camların taşıyıcı ızgaraya bağlantı şeklini belirtmektedir. Üç ayrı türü bulunmaktadır; Baskı profilli, Taşıyıcı macunlu (Strüktürel silikonlu) ve Karma birleşimlerdir. Baskı profilli birleşimlerde camı kenarları boyunca dış taraftan içe doğru sıkıştıran bir baskı profili bulunmaktadır. Bazı sistemlerde baskı profili her cam birimi için ayrı bir tane olmak üzere toplam iki birleşenden oluşmaktadır. Taşıyıcı macunlu birleşimlerde ise kenarlar boyunca macun ve ek profiller yardımıyla ızgaraya bağlantı sağlanmaktadır (Francis, 1991; Aygün, 1996). Böylece dış yüzde bir profil kalınlığı algılanmamaktadır. Bu tür de ikiye ayrılmaktadır; arka ve bağlantı. İlkinde macun kesme gerilmesi, ikincisinde ise alttaki basınç, üstteki ise çekme gerilmesi etkisindedir. Karma birleşimlerde ise camın yatay kenarlarında baskı profilli, düşey kenarlarında ise taşıyıcı macun ile birleşim yapılır.

Cam birleşimine göre sınıflamadaki Baskı profilli ve Taşıyıcı macunlu (Strüktürel Silikonlu) sistemler karşılaştırıldığında baskı profilli sistemlerde bileşen sayısı taşıyıcı macunlu sistemlere göre daha az olup bileşenlerin üretimi de daha basittir Ancak bilindiği gibi dış cephe yüzeyinde baskı profilinden dolayı içerdeki dikme ve kayıtlar boyunca bir çıkıntı oluşur. Baskı profilli birleşimlerde çıta altında gölgede kalan cam bölüm ile orta cam bölüm arasında farklı ısısal genleşme oluşur. Taşıyıcı macunlu (Strüktürel Silikonlu) sistemlerde ise genleşme daha düzgündür. Ancak sistemlerin ayrıntısı daha karmaşıktır. Gerekli olan ek profillerden dolayı dikme ve kayıtların net kalınlığı fazladır. Bileşenler üzerinde yapılan fabrikasyon işlemi de fazladır. Yerleştirme toleransı ise daha azdır. Buna karşılık dış cephe yüzeyinde yalnızca içerdeki ızgara modülünü dışa yansıtan dolu veya boş bir fuga gözükür. Cam ve ona yapıştırılmış çerçeve profili arasındaki farklı ısısal genleşmenin azaltılması cam boyutlarının sınırlandırılmasını gerektirir.

Karma birleşimli sistemler, iki birleşim şeklini de içerdiğinden, her ikisinin hem olumlu hem de olumsuz yönlerini üzerinde toplamıştır. Izgara elemanları arasındaki bağlantılar, konumlarına göre tanımlandığında, ara ve köşe birleşimler bulunmaktadır. Aynı doğrultu üzerindeki dikme-dikme ve kayıt-kayıt arası birleşimler ara, birbirlerine dik doğrultularda ise köşe birleşimi olmaktadır. Bu birleşimlerin her biri sabit olabileceği gibi, hareket imkanı sağlayan kayar şekil de olabilir.Özellikle alüminyum yapılan uzun bileşenlerde, ısıl genleşmeye karşı kayar birleşim yapmak gerekmektedir. Cephe ızgarası ile çift cam birimi arasındaki bağlantı noktasal veya sürekli olabilir. Noktasal durumda cam birimi köşelerinden ızgaraya doğru bastırılabilir veya delinerek ızgaradan bağımsız olarak doğrudan conta veya macun yardımıyla birbirleriyle birleştirilir. Sürekli durumda ise birimlerin bağlantısı alışılmış şekilde baskı profili veya taşıyıcı macun yardımıyla sağlanır. Süreklilik iki veya dört kenar şeklinde olabilir. İki kenarlı birleşimde uzun kenarın birleşimi rijitliği belirleyeceğinden önemlidir.

 

Giydirme Cepheler

Toplumdaki teknolojik, sosyal, ekonomik, politik, kültürel, ekolojik vb her alandaki gelişme ve değişmeler üçüncü boyutta, mimaride yansıma bulmakta, bu yansıma da, özellikle yapıların kütlesi ve cephesi üzerinde vurgulanmaktadır. Yeni gereçlerin yeni teknoloji ile yapılanmaları sonucu, çağdaş mimarinin en iyi kazanımlarından biri sayılan, bazen perde duvar, bazen giydirme yüz, bazen de takı cephe olarak adlandırılan giydirme cepheler gelişme göstermeye başlamıştır.

Giydirme cepheler, teknoloji, yapım ve gereç konularındaki ilerlemeler, toplumsal gelişmeler ve estetik görüşlerdeki değişimlerin sonucunda ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonunda, önceleri Amerika’da gelişen ve giderek tüm dünyaya yayılan giydirme cepheler, özellikle Endüstri Devrimi sonrası, metal alanında gelişme gösteren ülkelerde, yapıların cephelerini sararak kent dokusuna girmiştir. Günün farklı gereçleri ile teknolojisini kullanarak esnek oluşumlara olanak sağlayan ve görünümleriyle de ilgi uyandıran giydirme cepheler, günümüzde çoğunlukla yüksek ve sembolik yapılarda uygulanmakta olup, dünyadaki bazı büyük kentlerin kimliklerini bile değiştirmeye başlamıştır. Örneğin New York, Chicago gibi büyük kentler denilince akla yüksek ve sembolik giydirme cepheli yapılar gelmektedir.

Ülkemizde bu tür cephe örneklerinin uygulamalarına sıkça rastlanmaktadır. Ancak yeni ve yüksek teknolojinin sonucu olan bu cepheler, gelişmiş ülkelerden aynen alındığından ve henüz ülkemiz için yeni olduğundan, bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Yapının dış yüzeyini örten giydirme cepheler, gerçekte yapının en yüksek maliyet gerektiren bölümlerinden birini oluşturmaktadır ve yapının kullanım evresinde değiştirilmesi durumunda çok büyük bir maddi yük getirmektedir. Çünkü tasarımdaki ve yapımdaki en küçük bir hata, cephe sisteminin tümünü etkileyebilmektedir. Bu nedenle, özellikle tasarımcıların tasar aşamasında almaları gereken kararlar, çok önem kazanmaktadır. Gerekli kararları vermek için tasarımcıların giydirme cepheyi çok iyi algılamaları gerekmektedir. Bu bölümde amaç; teknik gelişmelerin sonucu olan ve günümüzde giderek önemi artan Giydirme Cepheleri çok boyutlu olarak ele alıp, gelişimini, kavramını, teknolojisini, türlerini, uygulama alanlarını genel olarak incelemektir.

Mısır Mimarisi’nde Cephe

Adsızİster kent mekanında, isterse kırsal kesimde olsun, her bina önce dış formu ile algılanır.
Cephe dış formun ayrılmaz bir parçası olup, mimarlıkta çeşitli dönemlerde değişik ölçülerde önemsenerek farklı şekil ve davranışlarla ele alınmıştır. Ancak kesin olan, yapının kabuğu niteliğinde olan cephe, binanın strüktür ve malzemesinin ve gününün mimari anlayış ve tekniğinin belirlediği bir yapıya sahiptir. Unutulmaması gereken bir diğer nokta, ortak strüktür, malzeme ve mimari anlayışın, uygulandıkları yapılarda da ortak bir cephe anlayışı getirdiğidir. Bu kapsamla cephenin gelişimini, yeni malzemeler ve yeni teknolojilerin geliştiği ve her alanda olduğu gibi yapıda da dönüm noktası olan sanayi devrimine bağlı olarak ele almanın yararı olacaktır. Sanayi devrimi öncesi, antik dönemden başlanarak cephenin gelişimi incelenecektir.

Ses Yalıtım Malzemeleri

TAŞYÜNÜ SES YALITIM MALZEMELERİ

Ses yalıtımında taş yünü kullanımı genellikle bir başka malzeme ile birlikte olmaktadır. Taş yünü yapısı gereği tozlaş-maya, aşınmaya ve basınca dirençsizdir ve yüzeyinin belli geometrik şekillerle oluşturulması da mümkün değildir. Bu nedenle taş yünü, yalıtılacak yüzeylere yüzeyi açık bırakılarak monte edilemez. Ancak tavan gibi fiziksel etkilerden uzak yüzeylerde bağlayıcısı arttırılmış taş yünü levhalar ile yalıtım uygulamaları yapılabilir. Asma tavan sistemlerinde tozlaşmayı engelleyici boya, reçine vb. kaplama uygulanmış taş yünü plaklar sıklıkla kullanılmaktadır.

Duvarlarda taş yünü ses yalıtımı uygulamasında aşınmaya ve basınca dayanıklı bir yüzey elemana ihtiyaç duyulur. Yalıtımın amacına en çok hizmet eden ürünler esneme yeteneği olan ürünlerse de yüzeyin kullanım koşullan göz önüne alınarak üst tabaka seçimi yapılır. Bu tür tasarımlarda hedeflenen sonuçlar için yüzey şekille-ri değişiklik gösterir. Örneğin, delikli yüzeylerde dişli yüzeylere göre daha çok yalıtım elde edilirken dişli yüzeylerin akustik özellikleri daha yüksektir. Delik sayısı ve alanı ile dişlerin derinliği ve sıklığı akustiklik performansını belirler. 7:aş yününün tekstil ürünler ile kullanımı ses yalıtımı açısından oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Rijit kaplama ürünlerine göre elastik bir yapıya sahip olan tekstil ürünleri karşıladıkları ses enerjisini taş yünü katmana daha iyi aktarabilmekte ve daha yüksek sönümleme imkânı sağlamaktadır. Sert yüzeylere ihtiyaç duyulmayan mekânlarda ve tavan uygulamalarında kullanılabilen tekstil kaplı taş yünü plaklar boyanabilirlik özelliğine de sahiptirler.

CAM YÜNÜ SES YALITIM MALZEMELERİ

Taş yününe oldukça benzer özellikler gösteren cam yünü de aynı tasarım detaylarına dikkat edilerek ses yalıtımında kullanılır. Ancak cam yününün alerjik ve dermatit reaksiyonlara daha çok neden olabildiği göz önüne alınmalıdır. Isıl direncinin yüksek oluşu da göz önüne alındığında cam yününün boru ve menfez hatlarında ısı yalıtımı ile birlikte ses yalıtımı için de kullanıldığı görülmektedir.

POLİMER SES YALITIM MALZEMELERİ

Ses yalıtımında malzemenin sönümleme kapasitesi kadar malzemenin yüzey geometrisi de önemlidir. Kompozit malzemelerde sönümleme kapasitesi olan malzemeyi koruyan üst ta-baka genellikle çok daha düşük sönümleme kapasitesine sahip rijit materyaldir. Yalıtım işinin geometri kısmı bu rijit malzemeyle çözülmeye çalışıldığı için sistemin verimi düşmektedir. Hem yüzeye istenen şeklin verilebildiği hem de ses sönümleme yeteneği olan malzemeler ise polimer grubu kimyasallar-dan elde edilir. Piyasada akustik sünger diye adlandırılan bu ürünlerin yüzey şekillerine göre yumurta, piramit, labirent gibi tipleri bulunur.

Akustik süngerlerin ses emme oranları taş yünü ya da cam yünü kadar yüksek değildir. Ancak akustik süngerlerin yüzey geometrileri ve taş yünü-cam yününün yüzeyinde kullanılan rijit malzemeler-kaplamalar nedeniyle akustik süngerlerle oluşturulan sistemler diğer sistemlere göre daha çok ses emerler. Akustik süngerler ses kayıt stüdyolarından makine dairelerine kadar yüksek ses kaynaklarının bulunduğu tüm ortamlarda kullanılabilirler. Ancak ses yalıtımı bina içinden yapılan bir yalıtım olması nedeniyle yüzey formu daha çok önem kazanır. Görsel, estetik ve fonksiyonel nedenlerle akustik süngerin kullanılamayacağı hacimlerde diğer akustik paneller ile yalıtım tasarlanmalıdır.

SES YALITIMI NASIL YAPILIR

Ses yalıtım malzemeleri, kapalı bir ortamda sesin yansıma süresini düzenleyen, gösterdiği dirençle ses enerjisini mekanik enerjiye ve ısı enerjisine dönüştüren ürünlerdir. Her ne kadar yalıtım denildiğinde korunacak materyal ile etki eden materyalin ayrılması anlaşılırsa da ses yalıtımında ses tamamen ortadan kaldırılmaz ya da kaldırılamaz. Ancak sesin şiddeti ve yankı gibi istenmeyen ses dalgaları istenen seviyeye çekilmeye çalışılır.

Ses yalıtımı yapının içinden yapılan bir yalıtımdır. Günlük kullanıma açık hacimlerde yalıtım estetik ve hacmin kullanımını engellemeyecek şekilde olması esastır. Ses şiddetinin en üst seviyede düşürülmesi gereken depo, makine odası, pompa istasyonu, tribün odaları gibi yerlerde tüm yüzeyler akustik süngerler ile kaplanırken, sosyal alanlar ve konutlarda akustik paneller tercih edilmektedir. Akustik paneller hacmin yüzeylerinde sınırlı olarak kullanılacaksa ses doğrultusunda yerleştirilmelidir. Ses yönünde ortamdaki ses enerjisi en yüksek seviyededir. Ses yönünden uzaklaşıldıkça bu enerji seviyesi de azalır. Bu nedenle sesin hareketi yönünde yerleştirilecek paneller ya da ses kırıcı objeler en yük-sek seviyede verim sağlayacaktır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/ses-yalitim-malzemeleri

Çbs İzoguard Mantolama Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birim
Çbs İzoguard Mantolama  Levhası EPS 1,05 M2
Çbs İzoguard Mantolama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Çbs İzoguard Mantolama Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Çbs İzoguard Mantolama File 1,10 Mt
Çbs İzoguard Mantolama Köşebent 0,50 Mt
Çbs İzoguard Mantolama Sıvası 5,00 Kg
Çbs İzoguard Mantolama Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Çbs İzoguard Mantolama Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Çbs İzoguard Mantolama Metrekare Fiyatı :……….. TL

Mantolama fiy­at­ları, kul­lanılan dış cephe ısı yalıtım malzemeleri nin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz.Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4256.cbs-izoguard-mantolama-fiyatlari

 

Kale Yalıtım Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Kale Yalıtım Levhası Karbonlu EPS (4 cm) 1,05 M2
Kale Yalıtım Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Kale Yalıtım Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Kale Yalıtım File 1,10 Mt
Kale Yalıtım Fileli Köşebent 0,50 Mt
Kale Yalıtım Mantolama Sıva 5,00 Kg
Kale Yalıtım Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Kale Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Kale Yalıtım Metrekare fiyatı :……….. TL

Yalıtım fiy­at­ları, kul­lanılan ısı yalıtım malzemelerinin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4244.kale-yalitim-fiyatlari