Kategori arşivi: Su Yalıtımı

Drenaj ve Su Yalıtımı

Çevresel drenaj sistemi, zemin suyunun, toprak altı düşey yapı elemanlarının önünde birikip hidrostatik basınç uygulamasını önlemek amacıyla bodrum duvarlarının önünde oluşturulur. Alansal drenaj sistemi ise, zemine oturan döşemelerin altında, zemin suyunun birikip hidrostatik basınç uygulamasını önlemek amacıyla oluşturulur .

Basınçlı zemin sularına karşı yalıtım, sadece bodrumlu yapılarda uygulanmakta, diğer yapı konumları için böyle bir uygulamaya gerek kalmamaktadır. Basınçlı zemin sularına karşı kullanılan yalıtım malzemeleri ile pozitif (su ile temas eden) veya negatif (su ile temas etmeyen) taraftan sürekli bir engel oluşturulması, basınçlı zemin sularına karşı yapılan yalıtımın esasını teşkil etmektedir. Bu tür uygulamalarda, yapılar, uygulama kolaylığı sağladığından genellikle plak temellerle yapılırlar. Pozitif taraftan uygulama, sağladığı yararların daha fazla ve daha önemli olması nedeniyle basınçlı suya karşı en uygun çözümdür. Negatif taraftan uygulamalar, çoğunlukla sonradan yapılan yalıtım uygulamalarında kullanılırlar.

Basınçlı zemin sularına karşı yalıtımda kullanılan; çimento esaslı su yalıtım malzemeleri (portland çimentosu, kum ve geçirimsizlik sağlayan katkı maddesinden meydana gelmektedir), sürülerek uygulanan yalıtım malzemeleri (üretan, kauçuk, vinil, polimerik asfalt veya bunların bileşimlerini içeren solvent bazlı karışımlardır), örtü/membran şeklindeki yalıtım malzemeleri (termoplastik örtüler, vulkanize kauçuk örtüler, bitümlü örtüler gibi), kil esaslı yalıtım malzemeleri (%85–90 oranında özel kil (montmorillonite kili) ve en çok %15 oranında volkanik kül gibi doğal çökeltiden meydana gelmektedir) yapı elemanı yüzeyine uygulanan malzemelerdir. Beton karışımlarına katılan katkı malzemeleri ise hem pozitif hem de negatif özellikleri birden taşımasına rağmen yüzeye uygulanan sistemler kadar etkin olamamaktadırlar. Çimento esaslı yalıtım malzemelerinin ise hem basınçlı hem de basınçsız zemin sularına karşı kullanılan türleri bulunmaktadır.

Basınçsız zemin sularına karşı yalıtımda, yapı konumuna bağlı bir yükseklikte duvarda bir yatay yalıtım yapılmakta ve bu yatay yalıtım bodrumlu yapılarda duvarlardaki düşey yalıtım ve döşemedeki yalıtım ile birleşmektedir. Zemine oturan döşemeli bodrumsuz yapılarda ise döşemedeki yalıtım ile birleştirilmektedir. Zemine oturmayan döşemeli bodrumsuz yapılarda zemin üzerine serilen buhar kesici örtünün temel duvarları ile birleştirilmesi yeterli olmaktadır.

Basınçlı zemin sularına karşı kullanılan yalıtım malzemelerinin tümü, basınçsız zemin suları için de kullanılabilir. Fakat bunlardan bazılarının maliyeti oldukça yüksek olduğundan basınçsız zemin sularına karşı yalıtımda tercih edilmemektedir. Basınçsız zemin sularına karşı yalıtımda, genellikle, çimento esaslı yalıtım malzemeleri, bitümlü malzemeler (asfalt veya kömür katranı zifti) ve buhar kesici örtüler (genellikle polivinilklorür-PVC ve polietilen-PE’den üretilen örtüler)
kullanılmaktadır.

Yapılarda su yalıtımı

Yapılarda su yalıtımı, suyun veya nemin yapı içine girmesine veya yapı elemanlarını sürekli bir biçimde etkileyerek teknik ve görsel olarak bozmasına engel olmak amacıyla uygulanır. Bu bozulmalardan en sık karşılaşılanı özellikle bodrum katlarda zemin içerisinde mevcut olan suyun temel duvarlarından veya zemin plağından sızarak bina içerisinden rutubete yol açmasıdır. Su yalıtımını kabaca şu gruplara ayırmak mümkündür:

Topraktan yükselen neme karşı zemin plağının yatay düzlemde yalıtılması (yalıtım örtüleri, drenaj levhası vs. ile)
Duvarların topraktan yükselen neme karşı yatay düzlemde yalıtılması (duvar bariyeri vs.)
Zemin seviyesinin altında kalan duvarlara yatay düzlemde etki eden suyun düşey yöndeki elemanlarla yalıtılması (yalıtım örtüleri, drenaj levhası vs. ile)
Zemin seviyesinin üstünde düşey yöndeki elemanlarda ve çatılarda yalıtım

İdeal bir su yalıtımında; yapının bulunduğu yerdeki iklim, yer altı su seviyesi ve içeriği, yağış miktarı ve cinsi göz önüne alınarak yeterli kalınlıkta su yalıtım katmanı oluşturulur. Su yalıtımını ülkemizde yaygın olduğu üzere sadece bitümlü boyalarla veya malzemelerle su yalıtımı yapmak artık uluslararası standartlara göre yeterli bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak EPDM (Etilen Propilen Dien Monomer kauçuk) membran , HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) membran, TPO (TermoPlastik Polietilen) membran uygulamaları gibi çağdaş ve uzun süreli çözümler yaygınlaşmaktadır.

Drenaj levhası ayrıca Grobeton yerine alternatif olarak kullanılarak hem zemin plağının yükselen neme karşı korunmasını, hem de Grobetondan ucuz olması ve hızlı döşenmesi sebebiyle maliyetlerin düşürülmesini sağlar.

Su Yalıtımı konusunda yürürlükte olan Standartlardan bazıları:
TS 3113, 3128, 3440, 3559, 3647, 6571, 6572, EN 13859, EN 13956, EN 13967
DIN 18195

Polimer Yalıtım Malzemeleri

Günümüzde en sık kullanılan ısı yalıtım malzemeleri grubunu polimerler oluşturmaktadır. Yalıtım sektöründe genel olarak polistren ve poliüretan ana başlıkları altında ele alınırlar. Isı yalıtımında kullanılan polistrenler EPS (Ekspande Polistren) ve XPS (Ekstrüde Polistren) olarak ikiye ayrılır. Her ne kadar ısı yalıtımında çok farklılıklar içermeseler de bu iki madde üretim süreçleri açısından birbirinden farklıdır. Poliüretan yapısındaki hücrelerin %90-95’inin kapalı olması nedeniyle dünyada bilinen en iyi yalıtkan malzemedir.

XPS (EKSTRÜDE PPOLİSTREN) ISI YALITIM LEVHALARI

Polistiren hammaddesinden ekstrüzyon (Sıvı veya hamur halindeki bir maddeyi ince bir delikten uygun bir ortama iterek şekil verme işlemi) yolu ile üretilmektedir. XPS farklı fiziksel özelliklerde ve geometrilerde üretilebilmektedir. Yalıtım plaklarının dişli veya geçmeli formları sayesinde ısı yalıtım özelliği iyileşmektedir.

Isı iletkenlik değeri 0,035 W/mK dır. Kullanım sıcaklığı ise -50+75°C aralığındadır. Uzun sürede hacimce %I ‘e kadar su emebilmektedir ancak kapiler su emiciliği yoktur. Petrol türevi bir ürün olan XPS oldukça yancıdır. Yanma sırasında zehirli gazlar ortaya çıkmaktadır. XPS’in üretim süre-cinde içine katılan gazların (HFCL) ozon tabakasına olan olumsuz etkisi ve bu gazların zamana bağlı olarak malzemeyi yavaş yavaş terketmesi nedeniyle ürün ekolojiye zararlı olarak değerlendirilmektedir. Birçok gelişmiş toplumda kullanımı ya yasak ya da sınırlıdır. XPS’in yapısı bal peteği şeklinde kapalı hücrelerden oluşmaktadır. Üretim teknolojisi itibariyle 23 kg/m3 yoğunluğun al-tına düşmemesi nedeniyle yakın rakibi olan EPS’ye göre ısı iletim katsayısı açısından daha güvenilir olarak tanımlanmaktadır. Bunun nedeni EPS’nin 8 kg/m3 yoğunluğa kadar üretilebiliyor olmasıdır.

Ancak aynı yoğunluktaki EPS ve XPS arasında ısı iletimi açısından anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Polimerlerin direk güneş ışığından ya da sıcaklıktan korunmaları gerekmektedir. 85°C’nin üzerinde ısıya bağlı kalıcı şekil değişiklikleri gösterdikleri bilinmektedir. Bu nedenle ısı kaynağı ile malzeme arasında bir başka koruyucu tabakaya ihtiyaç duyulur.

EPS (EKSPANDE POLİSTREN) ISI YALITIM LEVHALARI

EPS polistirenin, su buharı ve pentan gazı ile işlenmesi sonucunda elde edilen malzemenin adıdır. Polistren taneciklerinin şişirilmesi ve birbirine kaynaşması ile elde edilen EPS ürünlerde, taneciklerin şişirilmesi ve köpük elde edilmesi için kullanılan şişirici gaz Pentan’dır. Organik bir bileşen olan pentan, tanecikler içinde çok sayıda küçük gözeneklerin oluşmasını sağladıktan sonra, üretim sırasında ve üretimi takiben çok kısa sürede hava ile yer değiştirir. Açığa çıkan pentan gazı atmosferde zaten bulunan CO2 ve su buhanna-H20’ya dönüşür. Pentanın açığa çıkmasıyla, malzemenin bünyesinde bulunan çok sayıdaki (yoğunluğa bağlı olarak 1 m3 EPS’ de 3-6 milyar) küçük kapalı gözenekli hücreler içinde durgun hava hapsolur. Malzemenin %98’i hareketsiz hava, %2’si ise polistrendir. EPS ısı yalıtım ürünü olduğu kadar ambalaj sanayisinde de kendine yer bulmuştur. Ancak yoğunluğu 16 kg/m3’ün altında olan EPS yalıtım malzemesi olarak tanımlanamaz ve şartnameler gereği yalıtım amacıyla kullanımı mümkün değildir. EPS’in ısı iletkenlik değeri X < 0,040 W/mK’dir ve kullanım sıcaklığı -50/+75°C aralığındadır. Güneşin mor ötesi ışınlara ve bazı asit türlerine karşı dayanıksızdır.

EPS’in ısı iletim katsayı grafit katkısı eklenmesiyle düşürülerek XPS seviyesine indirilebilmektedir. 15 kg/m3 yoğunluğa sahip bir grafit reflektörlü EPS, 30 kg/m3 yoğunluğundaki bir EPS ‘nin ısıl iletkenlik değerine sahiptir. Bu sayede yaklaşık %20 daha iyi bir ısı yalıtımı sağlanarak daha ince yalıtım levhalarıyla eşdeğer yalıtım performansına ulaşılabilmektedir. EPS düşük miktarda da olsa nefes alabilir yapısı nedeniyle buhar geçişine imkan sağlaması XPS’e göre daha sağlıklı bir yalıtım malzemesi olmasını sağlamaktadır. Ancak karbon emdirilmiş levhaların beyaz renkli levhalara oranla daha çok güneş ısısını depolayacağı düşünülerek ürünlerin özellikle sıcak günlerde açıkta bırakılmadan depolanması gerekmektedir.

POLİÜRETAN

Poliüretan %90-95 kapalı hücre yapısına sahip, ısı iletkenlik katsayısı(X) 0,024 W/mK ile yapı sektöründe kullanılan en iyi ısı iletim katsayısına sahip malzemedir. Poliüretan köpük imalatında kullanılan HC Pentan gazı poliüretanın kapalı hücreleri içerisinde hapsolarak yalıtım özelliğine artı değer kazandırır. Şişirme işleminde kullanılan bu gazın ozon tabakasına herhangi bir zararı da söz konusu değildir. Poliüretan oldukça yoğun formlarda da üretilebilmektedir. Bu yoğunluk 30-40 kg/m3 ile 1200 kg/m3 arasında değişebilmektedir. Yoğunluğun artışı ısı yalıtımı üzerin doğrusal bir etki yapmaktadır. Poliüretan metaller dâhil hemen her yüzeye yapışabilme özellikleriyle özellikle sandviç paneller gibi kompozit ürünlerin üretiminde öne çıkan yalıtım malzemeleridir. Bu aderans kararlılığı -30 ile +80°C arasında hiçbir şekilsel deformasyona uğramadan devam eder.

Poliüretanın yaşlanma sonucu ısıl iletkenliğindeki değişim en çok %15 olmaktadır. Bu da yapı ömrüne eşdeğer bir kullanım süresi olduğu anlamına gelmektedir. Poliüretanın kimyasallardan etkilenmemesi de kullanım yerine göre tercih edilmesini sağlamaktadır. Poliüretan yalıtım malzemeleri döküm veya püskürtme yöntemiyle uygulanmaktadır. Yapı sektöründe kullanılan püskürtme ya da sprey poliüretan uygulamaları ek yeri olmayan dolayısıyla ısı köprüsü oluşmayan yüzey kaplamaları oluşturmaktadır.

Sıvı Yalıtkanlar ile Su Yalıtımı Uygulaması

Bir yapıda zemin altında veya üstündeki yapı elemanlarının yüzeylerine yalıtım malzemeleri soğuk ya da sıcak olmak üzere iki şekilde uygulanır.

SOĞUK UYGULAMA

Düzeltilmiş, kurutulmuş ve temizlenmiş yüzeye, soğukta kullanılabilen sıvı haldeki malzemelerin bir veya iki kat halinde uygulanmasıdır.

SICAK UYGULAMA

Düzeltilmiş, kurutulmuş ve temizlenmiş yüzeye, normal şartlarda katı halde bulunan ve ıslatılarak eriyik haline getirilen yalıtkanların bir kat veya daha fazla katlar halindeki uygulamasıdır. Sıcak ve soğuk uygulama ile sıvı halindeki yalıtkanlar kullanılarak yapı elemanlarının dış ve iç yüzeyleri yalıtılabilir. Dış yalıtım için, bina temelinin oturtulacağı zemin üzerine 6-10 cm kalınlığında koruyucu beton dökülür ve üzeri perdahlandıkça yalıtım malzemesi gibi sıvı haldeki veya zift, asfalt gibi ısıtılarak sıvılaştırılan yalıtım malzemeleri sürülür. Temel ve döşeme beton dökülürken yalıtım tabakasının zedelenmemesine dikkat edilir. Temel duvarlarının dış yüzü çimento harcı ile sıvandıktan sonra sıvı haldeki yalıtım malzemesi bir veya daha fazla katlar teşkil edecek ve temel ile duvarın birleşim yerinde boşluk veya aralık bırakılmayacak şekilde sürülür. Gerekirse sürülen yalıtkanın dışında bir koruyucu duvar yapılır. Bina temel duvarının dışından, yalıtım yapılmasına imkan yoksa, yalıtım içeriden yapılır. Döşeme grobetonu ve duvara çimento harcı sıva yapılıp kurutulduktan sonra sıvı haldeki yalıtkan sürülür. Döşemede yalıtım malzemesi üzerine tesviye betonu sürüldükten sonra döşeme kaplaması yapılır. Duvarda yalıtım üzerine yağlı boya veya badana yapılamaz. Duvar kağıdı kaplanamaz.

kaynak : https://www.gnyapi.com.tr/sivi-yalitkanlar-yalitimi

Basınçlı Su Yalıtımı

DIŞTAN BASINÇLI SU YALITIMI

Binanın oturacağı alana bir taban beton dökülür,

Üzerine tekniğine uygun olarak yalıtım katmanları uygulanarak 8 cm lik koruyucu bir beton dökülür,

Binanın esas taşıyıcı konstrüksiyonu olan radye plağı ve perde duvarı yapılır,

Düşey yüzeylere yeraltı su seviyesinin 0.5 cm yukarısına kadar yalıtım örtüsü yapıştırılır,

Daha sonra yalıtım önüne koruyucu duvar yapılır.

İÇTEN BASINÇLI SU YALITIMI

Tam binayı içine alçak şekilde B.A koruyucu bir kutu oluşturulur,

Bunun için taban ve duvarı içten yalıttıktan sonra koruyucu beton radye plağı ve düşey taşıcılar yerleştirilir,

Düşey yalıtımın en yüksek yeraltı su seviyesinin 0.5 cm üzerine kadar yapılır,

Yalıtım katmanları tespit edilir,

Yeraltı su seviyesi düşürülür,

Yalıtım yapılır.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/basincli-su-yalitimi

Teras Çatı Su Yalıtımı

Teras çatılarda gerek konstrüksiyonun sağlamlığını korumak, gerekse ısı yalıtım tabakasının görevin tam olarak yapabilmeleri için konstrüksiyonun her şart altında kuru kalması esastır. Bunun için su yalıtımının ihmal edilmemesi gerekir. Aynı şekilde uygulamasının da tam tekniğine göre yapılması önem arz etmektedir. Bu nedenle, su yalıtım işleri bu konularda uzmanlaşmış kişilere yaptırılmalıdır.

EPS doğru yerde, doğru kalınlık ve yoğunlukta, yapı fiziği ve inşaat kurallarına göre uygulandığı takdirde ömrü sonsuz bir malzemedir. Buna karşılık sıcak bir bölgede basınç altında (örneğin: bir teras çatı) şap ve karo tabakalarının altında özellikle teknik bilgi eksikliğinden veya ekonomik nedenlerden düşük yoğunlukta (Örneğin:10 kg/m3) kullanılması halinde sıcağın ve basıncın etkisiyle yumuşayıp ezilir ve üzerindeki tabakaların çökmesine neden olabilir. Bu gibi yerlerde yüksek yoğunlukta 20-36 kg/m3 EPS veya XPS yalıtım levhaları kullanılmalıdır.

 kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/teras-cati-su-yalitimi

Döşemelerde Su Yalıtımı

Zemine oturan döşemelerin, zeminle sürekli ilişkide olmaları nedeniyle,  su emmeleri kaçınılmazdır. Su ve nem kolayca yatay, eğik ve düşey olarak binaya yürür. Dolayısıyla özellikle su basıncı yüksek olan zeminlerde drenaj yaparak su düzeyini düşürmek ve suyu binadan uzaklaştırmak gereklidir.

Binalarda rutubet meydana getiren ve bina elemanlarına zarar veren yağmur, kar ve yeraltı sularının etkilerini önlemek için genellikle dış çevre yalıtımı yapılır. Bina bir bütün olarak doğal sulardan ve rutubetten korur.

Bina içindeki suyun en çok kullanıldığı bölümler banyo, tuvalet, çamaşırhane, laboratuvar, mutfak ve garaj gibi bölümlerdir. Bu bölümlerde su özel lavabo ve benzeri tesisat malzemeleri içinde kullanılırsa da döşeme yüzeylerine doğrudan doğruya su akıtabilir veya sık sık yakınması gerekir. Kullanma ve yıkanma suyunun atılabilmesi için bu bölümlerde döşeme kaplaması mozaik, şap, doğal veya yapık taşlarla bir veya daha fazla noktaya meyilli yapılır. Meyilli yüzeylerden akıtılan sular döşeme kaplamasına konulan döşeme süzgeçIerinden geçirilerek binanın pis su tesisatı ile uzaklaştırılır. Döşemeye gelen suların sızmasını önlemek üzere tesviye betonu üzerine ve süpürgelik altına yalıtım yapılır. Genellikle yüzeye sürülen veya levha halinde su yalıtım malzemeleri kullanılır.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3987.doseme-su-yalitimi.html

Su İzolasyonu

Su izolasyonu su ve nemin yapının bir kısmına veya tamamına zarar vermesini önlemek amacıyla yapılır. Su izolasyonu , su ve nemin ahşap, taş, metal ve tuğla gibi malzemelerin üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uygulanır.

Yapıların toprak altında kalan kısımlarının su ve rutubetin olumsuz etkilerinden korunması gerekir, bu aşamada su izolasyonu malzemeleri önem kazanır. Zemin altında yapılan su izolasyonlarında kullanılan çok çeşitli su izolasyon malzemeleri bulunmaktadır.

Su ve neme karşı kullanılan su izolasyonu malzemelerini şöyle sınıflayabiliriz

Su geçirimsiz beton, sıva, şap ve harçlar
Asfalt yalıtımlar
Bitümlü yapıştırma yalıtımları
Yapay sentetik malzemeler

Temellerde su izolasyonu

Drenaj
Drenaj, herhangi bir yapıdan, yapıya zarar verebilecek suyun doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik yapılan çalışmalardır. Yol inşaatı çalışmalarında zeminde suyun bulunması birçok olumsuz sonucu beraberinde getirir. Kışın oluşabilecek don etkisi sonucunda zemin içine sıkışmış su, donduktan sonra hacim değiştirerek yol üst ve alt yapısına zarar verebilmektedir. Ayrıca su ile karşılaştığında fiziksel değişim gösteren malzemelerin varlığı (örnek: kil su alınca şişer) yol üst ve alt yapısına ciddi zararlar verir. Zemin daneleri arasına dolan su, boşluk suyu basıncının doğmasına da neden olabilir.Bu tip etkileri ortadan kaldırmak için inşaatı yapılacak araziden suyun uzaklaştırılması gerekmektedir.

İç drenaj
Dış drenaj yapma imkanı Olmayan durumlarda, bodrum katında yapılan drenaj şeklidir. Genellikle binanın merkezi yerinde. bodrum döşemesi en az 2.00 m derinlikte ve 50×50 cm boyunda bir kuyu şeklinde yapılır. Kuyu harçsız moloz taş duvar olarak örülür ve üzeri, sac ya da beton bir kapakla kapatır.

Dış drenaj

İç drenaj dan farkı, bina çevresinde, temel duvarından 50-100 cm kadar dışarıda ve temel tabanından 30-50 cm derinde %5-10 egımli bir kanal açılır. Kanal tabanına genellikle 20 cm çapındaki beton ya da kil künkler-büzler 2-4 cm aralıklarla deşenirler. Künklerin ek yerlerinin alt yarısı, çimento harcıyla kapatılır. Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile doldurularak iyice sıkıştırılır. Kil dolgu ve künklerin önce iri, sonra ufak taş parçalarıyla, yüzeye yakın kısmı ise iri kumla doldurulur. Drenaj kanalının köşe yaptığı yerlerde, en az 50×50 cm boyutunda ve kanal tabanından 15-20 cm aşağıdan başlayıp, bahçe seviyesine kadar yükselen taş ya da beton rögarlar-bacalar yapılır. Künklerde bu rögalara bağlanırlar. En düşük seviyeli künk de dere, kanalizasyon vb yere bağlanarak. suyun binadan uzaklaştırılması sağlanır.

Dış Yalıtım
Yapılacak bir yapının, taşıyıcı sistemleri ile duvarlarının dış yüzeylerine uygulanır. Ayrık nizam yapılarda veya temel perde duvarların dışında insanın çalışmasına yeterli şev açıklığının bulunması halinde tercih edilir. Bu sistemde ana prensip radye-renejal temelin oturacağı beton taban yalıtımının yatayda birinci aşama olarak yapılmasından sonra kaba inşaatın belli bir seviyeye gelmesi ile taban yalıtım filizlerinden hareketle ikinci aşama olarak perde duvar yalıtımının yapılması şeklindedir.

İç Yalıtım:
Bitişik nizamlarda veya temel pencereleri arasında inanın çalışmasına yeterli şev açıklığının olmadığı hallerde veya aynı şartlar altında mevcut binada daha önce yapılmamış bir binada tercih edilir. Ana prensip bir dış çanak iç yüzeyine yatayda ve düşeyde bir defada su izolasyonu yapılması ve binanın havuz içine oturması şeklindedir.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3981.su-izolasyonu.html

Su Yalıtım Malzemeleri Nelerdir

Mineral esaslı bina ve yapı elemanlarının suya karşı yalıtımında sentetik reçine esaslı sıvı katkısı ile birlikte kritik yüzeylere aderansı arttırmak ve ekstra elastikiyeti sağlamak amacı ile su ilave edilmeksizin pozitif yönde elastik bir tabaka oluşturmak için çift komponentli çimento esaslı elastik su yalıtım malzemesi

Geniş yüzeyli, çok birleşim noktalı, düz ve eğimli çatılarda, teras ve balkonların su yalıtımında, sıva kaplı bina dıs cepheleri ve çatı oluklarında yalıtım amacı sentetik kaplama ve yalıtım malzemesi ile, beton, ahsap, metal, eternit yüzeyler üzerinde uygulanabilen Tek bileşenli, akrilik bazlı, su yalıtımı malzemesi.

Eski ve yeni terasların, çatı ve tonozların, çatılardaki oluk ve derelerin, korumalı iç ve dış zeminlerin, toprak altında kalan perde duvarların, havuzların, sarnıçların, metal ve beton depoların su yalıtımının sağlanması ve korunmasında, koruyucu su geçirimsiz, antikorozif, yumuşak bir film oluşturan, bitüm içermeyen, nemli ve ıslak yüzeylere yapışan, yağmur altında da uygulanabilen sıvı kauçuk su yalıtım malzemesi.

Beton, sıva, tuğla yüzeylerde, zemin nemi, yüzey ve yer altı suları ile tazyiksiz suya karsı yalıtımda kullanılan kauçuk katkılı yüksek elastikiyetli iç ve dıs mekan su yalıtımı için kullanılan bitüm esaslı sürülerek kullanılan su yalıtım malzemesi.

Toprak altı seviyesindeki yapı elemanlarının, bodrum katı, yer altı garaj ve mekanlarının zemin nemi, tazyikli ve tazyiksiz suya karsı yalıtımında, iç-dıs ve yüzey tüm mineral esaslı yüzeylerde (beton, tuğla, sıva, şap gibi) kullanılan tek komponentli bitüm- kauçuk esaslı, polistren tanecikler içeren su yalıtım malzemesi.

Fırça ile uygulanan çift komponentli yatay ve düşey zeminlerde güvenli su yalıtımı sağlayan, yarı esnek yapıda olan, mevcut ve sonradan oluşacak çatlakları örtme de büyük avantajlar sunan, fırça ile düşeyde ve yatayda uygulanabilen çift komponentli su izolasyon malzemeleri.

Tek komponentli bitüm esaslı, püskürtme  yöntemi ile kolayca uygulanabilen, püskürtme metodu ile de istenilen kalınlığa kadar, düşey yüzeylerde akmadan uygulanabilen tek komponentli su yalıtım malzemeleri.

Bitümlü kaplamalar altına astar, su yalıtım malzemesi olarak beton, sıva, tuğla, elyaflı çimento esaslı levha ve her türlü yalıtım levhası üzerinin kaplanmasında, özellikle temel ve bodrum perdelerinin su yalıtımında kullanılan, iç ve dıs cepheler için su geçirimsiz sıva imalatında, yer altı yapıların imalatında kullanılan, ıslak ve kuru yüzeylerde
uyulanabilen, yüksek konsantrasyonlu, alkali dayanımlı, solventsiz bitüm emülsiyonlu su yalıtım malzemesi olup, bitüm esaslı, tek komponentli yüksek kaliteli özel bitüm emülsiyonu.

Beton yüzeylerde ve elyaflı çimento esaslı levhaların yalıtımında, özellikle UV dayanımı nedeni ile çatıların yalıtımında kullanılan elyaf takviyeli, solventli, bitüm esaslı likit yalıtım malzemesi olup yatayda ve düşeyde uygulanabilen dış hava şartlarına dayanıklı solventli, bitüm esaslı su yalıtım malzemesi

Tüm mineral özellikli zeminlerde yatay ve düseyde uygulanan, temel, bodrum perdeleri, ıslak hacimler ve çiçeklik yalıtımları için güvenli bir yalıtım malzemesi olup ek yerleri olusturmadan uygulandığı için kritik detay  çözümlemelerinde güvenli çift komponentli, bitüm esaslı su yalıtım malzemesi

Yalıtım malzemesi olarak beton, sıva, tuğla, elyaflı, çimento esaslı levha ve her türlü yalıtım levhasının üzerinin kaplanmasında, temel ve bodrum perdelerinin yalıtımında kullanılan ayrıca çatı, iç ve dış duvarların su geçirimsiz sıva imalatında, yer altı yapıların imalatında kullanılan, esnek, çift komponentli, epoksi esaslı, solventsiz, donma ve
çözünmeye dayanımlı, alkali ve asitlere dirençli esnek, çift komponentli epoksi esaslı su yalıtım malzemesi

Bitümlü, mineral ve elyaflı çimento esas çatıların, dere ve olukların su yalıtımında kullanılan UV dayanımlı çatılar için su geçirimsiz, buhar geçirimli, esnek, derzsiz olarak uygulanabilen, tek bileşenli, püskürtülerek uygulanabilen çatılar için yarı sıvı, esnek su yalıtımı malzemesi

Mineral esaslı dıs cephe yüzeylerin ve eski silikat boya uygulanmıs yüzeylerin yeniden boyanmasında kullanılan silikat esaslı, su buharı geçirgenliği yüksek solventsiz silikat esaslı dış cephe boyası,

Brüt beton yüzeyin dış hava koşulları ve endüstriyel gazlara karşı korunması için uygulanan beton yüzeyler için karbonlaşmaya dayanıklı, renkli, elastik, özel dış cephe boyası olan brüt beton kaplama malzemesi,

Mineral özellikli zeminlerde yatay ve düşeyde uygulanan temel bodrum perdeleri, ıslak hacimler ve çiçeklik yalıtımları için güvenli bir yalıtım malzemesi olan solventsiz çift komponentli, bitümlü su yalıtım malzemesi, kuruduktan sonra esnek kalabilen, yaslanmaya, suya tuz çözeltilerine, zayıf asitlere ve zararlı maddelere karşı dayanımlı çift komponentli bitüm esaslı su yalıtım malzemesi,

Mineral esaslı zeminlerde su yalıtımı amaçlı kullanılan içme suyu depoları, havuzlar, atık su depoları ve negatif basınçlı su problemi yasanan bodrum ve asansör kovalarında güvenli kullanılan, hidrofobik reaksiyon gösteren beton yüzeylerin kapiler bosluklarına transfer olup, basınçlı sularda dahi geçirimsiz özelliği sahip, aktif çimento esaslı, hijyenik çimento esaslı, aktif ve geçirimsiz su yalıtım malzemesi.

Yapıların iç ve dış mekanlarında temel bodrum perde duvarlarında, kullanma suyu depolarında, yüzme havuzlarında, esnek su yalıtım malzemesi olarak, basınçlı ve durgun sularda geçirimsiz olan, esnek, çift komponentli su yalıtım malzemesi olan esnek çift komponentli su yalıtım malzemesi sürme esaslı su yalıtım malzemeleridir.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3925.su-yalitim-malzemeleri.html

Su Yalıtımı

1- Su yalıtımı nedir?

Yapılarımıza zarar veren en önemli faktörlerden biri de sudur. Yapılarımız; yağmur, kar, toprağın nemi, yapının inşa edildiği zemindeki yeraltı suyu gibi dış kaynaklı su ile banyo ve tuvalette kullanılan iç kaynaklı suya maruz kalır. Yapımızı ve konforumuzu tehdit eden sudan korunmak için yapılan işlemlere su yalıtımı denir.

2- Su yalıtımının faydaları nelerdir?

Binalarımıza nüfuz eden su, yapımızın taşıyıcı kısımlarında yer alan demirlerin paslanmasına ve taşıma kapasitesinin düşmesine yol açar. Su, betonun çürümesine ve çatlamasına neden olur. Su yalıtımı uygulaması, binanın güvenliğini sağlamasının yanı sıra bakteri ve küf oluşmasını, suyun çatılarımızdan veya tavanlarımızdan damlamasını önleyerek sağlıklı ve konforlu ortamlar sağlar.

3- Su yalıtımı nerelere uygulanır?

Su yalıtımı, binalarımıza suyun girebileceği alanlara yapılır. Bunlar; toprak ile temas eden duvarlar, temeller ve zemine oturan döşemeler, suyun yapı dışında birikebileceği veya suyun basabileceği seviyenin altındaki dış duvarlar, balkonlar, teras ve eğimli çatılar ile banyo, lavabo, tuvalet gibi ıslak hacimlerdir. Su yalıtımının bir diğer uygulama alanı da suyun içerisinde kalmasını istediğimiz su deposu, suni gölet ve havuz gibi yapılardır.

4- Su yalıtımı nasıl yapılır?

Su yalıtımı, yapılarımızda suyun girebileceği temel, çatı gibi yerlere su geçirmeyen malzemelerin uygulanmasıyla yapılır. Uygulamalarda; polimer bitümlü örtüler, sentetik örtüler ve sürme su yalıtım malzemeleri kullanılır. Yalıtım uygulamasıyla binaya nüfuz edemeyen su, süzgeçler ve yağmur suyu drenaj (su tahliye) boruları ile yapıdan uzaklaştırılır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3800.suyalitimi.html