Giydirme Cepheler

Toplumdaki teknolojik, sosyal, ekonomik, politik, kültürel, ekolojik vb her alandaki gelişme ve değişmeler üçüncü boyutta, mimaride yansıma bulmakta, bu yansıma da, özellikle yapıların kütlesi ve cephesi üzerinde vurgulanmaktadır. Yeni gereçlerin yeni teknoloji ile yapılanmaları sonucu, çağdaş mimarinin en iyi kazanımlarından biri sayılan, bazen perde duvar, bazen giydirme yüz, bazen de takı cephe olarak adlandırılan giydirme cepheler gelişme göstermeye başlamıştır.

Giydirme cepheler, teknoloji, yapım ve gereç konularındaki ilerlemeler, toplumsal gelişmeler ve estetik görüşlerdeki değişimlerin sonucunda ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonunda, önceleri Amerika’da gelişen ve giderek tüm dünyaya yayılan giydirme cepheler, özellikle Endüstri Devrimi sonrası, metal alanında gelişme gösteren ülkelerde, yapıların cephelerini sararak kent dokusuna girmiştir. Günün farklı gereçleri ile teknolojisini kullanarak esnek oluşumlara olanak sağlayan ve görünümleriyle de ilgi uyandıran giydirme cepheler, günümüzde çoğunlukla yüksek ve sembolik yapılarda uygulanmakta olup, dünyadaki bazı büyük kentlerin kimliklerini bile değiştirmeye başlamıştır. Örneğin New York, Chicago gibi büyük kentler denilince akla yüksek ve sembolik giydirme cepheli yapılar gelmektedir.

Ülkemizde bu tür cephe örneklerinin uygulamalarına sıkça rastlanmaktadır. Ancak yeni ve yüksek teknolojinin sonucu olan bu cepheler, gelişmiş ülkelerden aynen alındığından ve henüz ülkemiz için yeni olduğundan, bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Yapının dış yüzeyini örten giydirme cepheler, gerçekte yapının en yüksek maliyet gerektiren bölümlerinden birini oluşturmaktadır ve yapının kullanım evresinde değiştirilmesi durumunda çok büyük bir maddi yük getirmektedir. Çünkü tasarımdaki ve yapımdaki en küçük bir hata, cephe sisteminin tümünü etkileyebilmektedir. Bu nedenle, özellikle tasarımcıların tasar aşamasında almaları gereken kararlar, çok önem kazanmaktadır. Gerekli kararları vermek için tasarımcıların giydirme cepheyi çok iyi algılamaları gerekmektedir. Bu bölümde amaç; teknik gelişmelerin sonucu olan ve günümüzde giderek önemi artan Giydirme Cepheleri çok boyutlu olarak ele alıp, gelişimini, kavramını, teknolojisini, türlerini, uygulama alanlarını genel olarak incelemektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir